Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. N 87
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2006 р. N 1176)

 

 

Коди


 

Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО.СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

Територія ______СУМСЬКА обл.   __ ________________

за КОАТУУ

5910200000

Форма власності   _______ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ____

за КФВ

10

Орган державного управління _______________________

за СПОДУ

 

Галузь ___________________________________________

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності _НАДАННЯ КРЕДИТІВ_____

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру : у тисячах гривень без десяткових знаків

Контрольна сума

 

Адреса __42700 СУМСЬКА обл.. м. ОХТИРКА, вул.. ЯРОСЛАВСЬКОГО, 3__________

 

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.

 

Форма N 1

код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

2

-

первісна вартість

011

7

6

накопичена амортизація

012

(5)

(6)

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

282

277

первісна вартість

031

366

393

знос

032

(84)

(116)

Довгострокові біологічні активи:  

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість                

036

-

-

накопичена амортизація          

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

284

277

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи          

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

67

63

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

378

610

первісна вартість

161

380

627

резерв сумнівних боргів

162

(2)

(17)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

1

1

з нарахованих доходів

190

-       

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1

15

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

59

78

в т.ч. в касі

231

15

37

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом ІІ

260

506

767

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1

1

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

791

1095

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

291

291

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

8

21

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

368

700

Неоплачений капітал

360

(         -     )

(-)

Вилучений капітал

370

(         -     )

(-)

Усього за розділом І

380

667

1012

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

 

415

-

-

 

416

-

-

 

417

-

-

 

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

-

-

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

93

2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

31

31

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

 

605

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

-

-

Усього за розділом ІV

620

124

33

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

791

1045

Керівник                                                                                             ЛИСЕНКО С.С.

Головний бухгалтер                                                                        СЄДИХ А.О.

112nbsp;