Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
(із змінами, передбаченими наказом від 14 жовтня 2008 р. N 1238)

 

Дата /рік, місяць, число/

КОДИ


Підприємство _ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО,СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

Територія _____СУМСЬКА ОБЛ.________________________

за КОАТУУ

591020000

Орган державного управління ________________________

за СПОДУ

Галузь ____________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності __НАДАННЯ КРЕДИТІВ____

за КВЕД

65.22.0

Середньооблікова чисельність працюючих _____8______

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік

 

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

 

первісної (перео-ціненої) вартості

накопи-ченої аморти-зації

 

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісної (переоціне-ної) вартості

накопиче-ної амор-тизації

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Права на комерційні позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Авторське право та суміжні з ними права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші нематеріальні активи

070

7

5

-

-

-

1

1

2

-

-

-

6

6

 

Разом

080

7

5

-

-

-

-

-

2

-

-

-

6

6

 

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ___-_____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ___-____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ___-_____

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ___-_____

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ___-_____


II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

 

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

 

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (перео-ціненої) вартості

зносу

первісна (переоціне-на) вартість

знос

первісна (перео-цінена) вартість

знос

 

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоціне-на) вартість

знос

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

291

41

-

-

-

-

-

12

-

-

-

291

53

-

-

-

-

 

Машини та обладнання

130

56

24

7

-

-

-

-

13

-

-

-

63

37

-

-

-

-

 

Транспортні засоби

140

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

3

3

12

-

-

-

-

1

-

1

-

16

3

-

-

-

-

 

Тварини

160

   

-

-

-

-

-

-

-

--

-

   

-

-

-

-

 

Багаторічні насадження

170

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Інші основні засоби

180

                         

-

-

-

-

 

Бібліотечні фонди

190

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

16

16

9

-

-

2

2

9

-

-

-

23

23

-

-

-

-

 

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Природні ресурси

220

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Інвентарна тара

230

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Предмети прокату

240

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Інші необоротні матеріальні активи

250

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 

Разом

260

366

84

28

-

-

2

2

33

-

1

-

393

116

-

-

-

-

 

 

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ___________

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ___________

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ___________

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ___________

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) __________

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ___________

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) __________

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ___________

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ___________

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) ___________

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ___________

III. Капітальні інвестиції

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

 

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

 

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

-

 

А. Інші операційні доходи і витрати

440

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

20

-

 

Операційна оренда активів

Придбання (виготовлення) інших необоротних

300

8

-

 

Операційна курсова різниця

450

-

-

матеріальних активів

 

Реалізація інших оборотних активів

460

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

-

 

Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Придбання (вирощування) довгострокових

320

-

-

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

-

-

біологічних активів

 

Інші

330

-

-

 

Інші операційні доходи і витрати

490

-

437

Разом

340

28

-

 

у тому числі:

491

х

15

З рядка 340 графа 3

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

   

непродуктивні витрати і втрати

492

х

-

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

   

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

500

-

-

IV. Фінансові інвестиції

 

асоційовані підприємства

 

дочірні підприємства

510

-

-

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

 

спільну діяльність

520

-

-

довгострокові

поточні

 

В. Інші фінансові доходи і витрати

530

-

х

1

2

3

4

5

 

Дивіденди

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

350

-

-

-

 

Проценти

540

х

-

 

Фінансова оренда активів

550

-

-

асоційовані підприємства

 

Інші фінансові доходи і витрати

560

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

 

Г. Інші доходи і витрати

570

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

 

Реалізація фінансових інвестицій

Б. Інші фінансові інвестиції в:

 

-

-

-

 

Доходи від об’єднання підприємств

580

-

-

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

 

Результат оцінки корисності

590

-

-

 

Неопераційна курсова різниця

600

-

-

акції

390

-

-

-

 

Безоплатно одержані активи

610

-

х

облігації

400

-

-

-

 

Списання необоротних активів

620

х

-

інші

410

-

-

-

 

Інші доходи і витрати

630

-

-

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-

-

-

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

-

   

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

-

%

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

З рядків 540 - 560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції

(633)

-

за собівартістю

(421)

-

 

основної діяльності

   

за справедливою вартістю

(422)

-

 

VI. Грошові кошти

   
 

за амортизованою собівартістю

(423)

-

 

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

З рядка 220 графа 4 Балансу

       

1

2

3

Поточні фінансові інвестиції відображені:

     

Каса

640

37

за собівартістю

(424)

-

 

Поточний рахунок у банку

650

41

 

за справедливою вартістю

(425)

-

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

-

за амортизованою собівартістю

(426)

-

 

Грошові кошти в дорозі

670

-

     

Еквіваленти грошових коштів

680

-

         

Разом

690

78

         

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

-

                                               


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на поча-ток року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахуван-ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

-

-

-

-

-

-

-

 

760

-

-

-

-

-

-

-

 

770

-

-

-

-

-

-

-

Резерв сумнівних боргів

775

1

16

-

-

1

-

16

Разом

780

1

16

-

-

1

-

16

VIII. Запаси

 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

 

Найменування показника

Код ряд-ка

Всього на кінець року

у т.ч.за строками непогашення

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

 

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

6

Сировина і матеріали

800

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

627

627

-

-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

-

-

-

-

-

-

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

15

15

-

-

Паливо

820

-

-

-

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

-

Тара і тарні матеріали

830

-

-

-

 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

-

Будівельні матеріали

840

-

-

-

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Запасні частини

850

-

-

-

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-

-

-

 

1

2

3

Поточні біологічні активи

870

-

-

-

 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

-

-

-

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-

Незавершене виробництво

890

-

-

-

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-

Готова продукція

900

-

-

-

 

Товари

910

63

-

-

 

XI. Будівельні контракти

Разом

920

63

-

-

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

1

2

3

   

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

       

Заборгованість на кінець звітного року:

   
 

відображених за чистою вартістю реалізації

 

(921)

-

 

валова замовників

1120

-

 

переданих у переробку

 

(922)

-

 

валова замовникам

1130

-

 

оформлених в заставу

 

(923)

-

 

з авансів отриманих

1140

-

 

переданих на комісію

 

(924)

-

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

-

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-

З рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

 

(926)

-

 
                                   

XII. Податок на прибуток

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

 

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

 

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

111

 

Нараховано за звітний рік

1300

35

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220

-

 

Використано за рік - усього

1310

28

на кінець звітного року

1225

-

 

в тому числі на:

будівництво об'єктів

1311

-

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

1230

-

 

на кінець звітного року

1235

-

 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

20

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

111

 

з них машини та обладнання

1313

-

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241

111

 

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-

 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

-

 

Придбання прочих НМА

1316

8

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-

   

1317

-

у тому числі: поточний податок на прибуток

1251

-

       

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-

       

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

-

       

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код ряд-ка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амор-тизації за рік

втрати від зменшен-ня корис-ності

вигоди від відновлен-ня корис-ності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійш-ло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первіс-на вартість

накопиче-на амор-тизація

первіс-на вартість

накопиче-на амор-тизація

первіс-на вартість

накопиче-на аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

         

Довгострокові біологічні активи – усього

в тому числі:

1410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

робоча худоба

1411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

продуктивна худоба

1412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

багаторічні насадження

1413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші довгострокові біологічні активи

1415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні біологічні активи – усього

в тому числі:

1420

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

 

1423

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

інші поточні біологічні активи

1424

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

Разом

1430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

-

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

-

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

-

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

width=td style=

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат

(прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнан-ня та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

у тому числі:

                   

зернові і зернобобові

1510

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

з них:

пшениця

1511

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

соя

1512

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

соняшник

1513

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

ріпак

1514

-

(   -         )

-

(     -     )

-

-

(     -       )

-

-

цукрові буряки (фабричні)

1515

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

картопля

1516

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

інша продукція рослинництва

1518

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

у тому числі:

                   

приріст живої маси - усього

1530

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

з нього:

великої рогатої худоби

1531

-

(   -         )

-

(     -    )

-

-

(     -       )

-

-

свиней

1532

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

молоко

1533

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

вовна

1534

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

яйця

1535

-

(   -       )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

інша продукція тваринництва

1536

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

продукція рибництва

1538

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

 

1539

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

-

(   -         )

-

(     -       )

-

-

(     -       )

-

-

Керівник                                                                                               ЛИСЕНКО С.С.

Головний бухгалтер                                                                          СЄДИХ А.О.