Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87,)
(із змінами ,внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989

 

Дата /рік, місяць, число/


КОДИ

Підприємство_ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО,СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

2011

12

31

Територія _____СУМСЬКА обл.______________________

за КОАТУУ

33977438

Орган державного управління ________________________

за СПОДУ

5910200000

Галузь ____________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності _НАДАННЯ КРЕДИТІВ______

за КВЕД

65.22.0

Середньооблікова чисельність працюючих _8___________

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за __ 201
1_ р.


Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1151

931

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

(4)

(2)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1147

929

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(250)

(272)

Валовий:

Прибуток

050

897

347

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

Адміністративні витрати

070

-

-

Витрати на збут

080

4

(6)

Інші операційні витрати

090

437

(311)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

456

340

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

456

340

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

111

87

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

345

253

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

345

253

збиток

225

-

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5

5

Витрати на оплату праці

240

199

136

Відрахування на соціальні заходи

250

74

53

Амортизація

260

33

32

Інші операційні витрати

270

130

120

Разом

280

441

346

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник ЛИСЕНКО С.С.

Головний бухгалтер СЄДИХ А.О.