Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. N 87
                                                                                              (у редакції Наказу Міністерства фінансів України
                                                                                              від 10 червня 2010 р. N 382)
                                                                                                                                          Коди
                                                                                                  Дата (рік, місяць, число) 2011 12 31
Підприємство ПТ "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ"     за ЄДРПОУ 33977438
Територія Сумська обл.     за КОАТУУ 5910200000
Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство     за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності Надання кредитів     за КВЕД 65.22.0
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума
                                                                                                                                                                       
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2011 рік.
                                                                                                                                                                       
Форма N 3       код за ДКУД   1801004  
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 1147 929
Погашення векселів одержаних 15 -
Покупців і замовників авансів 20
Повернення авансів 30
Установ банків відсотків за поточними рахунками 35
Бюджету податку на додану вартість 40
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 45
Отримання субсидій, дотацій 50
Цільового фінансування 60 2
Боржників неустойки (штрафів, пені) 70
Інші надходження 80
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 90 452 403
Авансів 95
Повернення авансів 100
Працівникам 105 168 121
Витрат на відрядження 110 4 3
Зобов’язань з податку на додану вартість 115
Зобов’язань з податку на прибуток 120 110 74
Відрахувань на соціальні заходи 125 81 57
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 39 28
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 248 174
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 47 69
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 47 69
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Реалізація:
фінансових інвестицій 180
необоротних активів 190
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210
дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
фінансових інвестицій 240
необоротних активів 250 28 4
майнових комплексів 260
Інші платежі 270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -28 -4
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -28 -4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330
Погашення позик 340
Сплачені дивіденди 350 37
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370   -37
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390   -37
Чистий рух коштів за звітний період 400 19 28
Залишок коштів на початок року 410 59 31
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 78 59
                                                                                                                                                                       
          Керівник                                  ЛИСЕНКО С.С.                                                              
          Головний бухгалтер                                  СЄДИХ А.О.