Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

(Наказ Міністерства фінансів України

від 31.03.99 р. N 87)


Коди

Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО,СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

Територія _______СУМСЬКА обл.__________________________

за КОАТУУ

5910200000

Орган державного управління ______________________________

за СПОДУ

Галузь __________________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності __НАДАННЯ КРЕДИТІВ___________

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за ____РІК____ 2011_ р.

Форма N 4

код за ДКУД

1801005

Стаття

 

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилуче-ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

291

-

-

-

8

368

-

-

667

Коригування:

Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050

291

-

-

-

8

368

-

-

667

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

345

-

-

345

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

13

-13

-

-

-

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

13

332

-

-

345

Залишок на кінець року

300

291

21

700

1012

Керівник                                                                                                        ЛИСЕНКО С.С.

Головний бухгалтер                                                                                      СЄДИХ А.О.