ТОВ Аудиторська фірма “ОПТІМА –АУДИТ”

       ( Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які

                 одноособово надають аудиторські послуги за № 2257)


42600                                                                                                р/р 26003275790001

Сумська обл.                                                                                             Код 30639478

м. Тростянець                                                                                 СФ Приватбанк

вул. 30 Років Перемоги, 5                                                             МФО 337546

тел.(05458) 5-15-27, 6-52-45

                        

                             АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ВИСНОВОК)

                           незалежного аудитора аудиторської фірми «Оптіма-Аудит»

             про достовірність фінансової звітності Повного товариства

                              “Ломбард Лисенко, Сєдих і Лебедєв”

                        за період з 01.01.2012 року по 31.12. 2012 року.

       15 лютого 2013 року                                                                                  м. Охтирка

              Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

                                                             фінансових послуг 

                                     Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування

Аудиторська фірма “Оптіма-Аудит”

Код ЄДРПОУ

30639478

Організаційно-правова форма

240. Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності

10. Приватна

№ Свідоцтва про реєстрацію та дата

видачі Свідоцтва

№ 0170425, серія А00,

7 лютого 2000 року.

Орган, що видав Свідоцтво

Тростянецька районна державна адміністрація

Сумської   області

Дата перереєстрації

Перереєстрація не проводилась

Номер запису про включення відомостей

про юридичну особу до ЄДР

№ 16241200000000101

Номер та дата Свідоцтва про внесення в

Реєстр аудиторських фірм   і аудиторів,

які одноособово надають аудиторські

послуги

№ 2257 від 26 січня 2001 року, продовжено

Рішенням АПУ від 04.11.10 р. № 221/3

до 04 листопада 2015 року.

 

Номер та дата Свідоцтва про внесення до

Реєстру   аудиторів, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ

№ 1824308478

від 25 червня 2004 року продовжено до 6 липня 2013року.

Місцезнаходження товариства

42600, Сумська обл., м. Тростянець

вул. 30 років Перемоги, 5

Телефон, факс

(05458) 6-52-45, факс (05458) 5-15-27

Основні види діяльності

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського

обліку й аудиту; консультування з питань

оподаткування

Перевірка проводилась незалежним аудитором Директором аудиторської фірми Новіковим Андрієм Петровичем,

Сертифікат аудитора № 003889 серія А, виданий 6.07.1999 року, подовжений до 6.07. 2013 року

 

                                                       Основні відомості про ломбард.

 

Найменування

Повне товариство “Ломбард Лисенко, Сєдих і

Лебедєв”

Код ЄДРПОУ

33977438

Місцезнаходження товариства

42700, Сумська обл., м. Охтирка

вул. Ярославського, 3

Дата державної реєстрації

21 червня 2006 року.

 

 

Номер запису про включення відомостей

про юридичну особу до ЄДР

№ 1 630 105 0012 000475

Дата внесення змін до установчих

документів

23.11.2009 року

Основні види діяльності

47.77 Роздрібна торгівля годинниками та

ювелірними виробами в спеціалізованих

магазина.

64.92 Інші   види кредитування.

            

 

Чисельність працівників

8

Банківські реквізити

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

МФО 380805, р/р 265011209

Номер та дата Свідоцтва про

реєстрацію фінансової установи

Серія ЛД № 339, видане 29.08.2006 року

Розпорядженням Державної комісії з регулю-

вання   Ринків фінансових послуг України

№ 6151 від 29.08.2006 року.

Наявність   відокремлених підрозділів

(філій та відділень) ломбарду, адреса

Відокремлений підрозділ №1 Повного товариства

“Ломбард Лисенко, Сєдих і Лебедєв”

код 33977527, за адресою:

42600, Сумська обл., м. Тростянець,

вул. Миру,1.

Наявність   відокремлених підрозділів

(філій та відділень) ломбарду, адреса

Відокремлений підрозділ №2 Повного товариства

“Ломбард Лисенко, Сєдих і Лебедєв”

код 36467360, за адресою:

42200, Сумська обл., м. Лебедин,

вул. Антонова, 6

Код реєстрації в Державному реєстрі

15101808

Телефон, факс

(05446) 4-28-27

 

                         Відомості про засновників ломбарду, істотна участь , яких у    

                                         Статутному капіталі становить не менше 5%.

№ п/п

                       П.І.Б.

Частка у Статутному

         капіталі, грн.

 

   %

1.

Лисенко Сергій Степанович

97000,00

33,333

2.

Сєдих Григорій Васильович

97000,00

33,333

3.

Лебедєв Олексій Миколайович

97000,00

33,333

 

Разом:

291000,00

 100,0

 

Дата договору: 25 січня 2013року.

Номер договору: № 2

Період перевірки: з 26 січня 2013 року по 15 лютого 2013 року.                           

                           Опис перевіреної фінансової інформації за 2012рік

 1. Баланс, ф1. станом на 31.12.2012 року.
 2. Звіт про фінансові результати, ф 2 за 2012 рік.
 3. Звіт про рух грошових коштів, ф 3 за 2012 рік.
 4. Звіт про власний капітал, ф 4 за 2012 рік
 5. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
 6. Звіт про склад активів ломбарду за 2012 р.
 7. Звіт про діяльність ломбарду за 2012 р.

 

В ході перевірки були використані такі документи:

 1. Засновницькі документи ломбарду
 2. Головна книга за 2012 рік.
 3. Журнали - ордери по рахунках бухгалтерського обліку за 2012 рік.
 4. Виписки банку за 2012 рік.
 5. Касові документи за 2012 рік.
 6. Відомості нарахування заробітної плати за 2012 рік.
 7. Журнали реєстрації договорів застави за 2012 рік.
 8. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку за 2012 рік.

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовної
концептуальної основи фінансової звітності, а також за внутрішній контроль, який він вважає необхідним для
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок помилки.

В період, що перевірявся, відповідальними особами за фінансово- господарську діяльність ломбарду були:

             Директор ломбарду - Лисенко Сергій Степанович.

             Головний бухгалтер - Сєдих Анна Олексіївна.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Обсяг аудиторської перевірки   визначається відповідно до законів України “Про аудиторську діяльність”
від 22.04.1993 року №3125-12, Закону України “Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових
послуг” від 12.07.2001 р. № 2664-3, міжнародних Стандартів аудиту МСА-700 “Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності», МСА-800 » Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», МСА-200 «Загальні цілі незалежного аудитора
та проведення аудиту відповідно до міжнародних Стандартів аудиту» та згідно Методичних рекомендацій щодо
формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності
фінансової компанії за рік, в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України № 6337 від 19.10.2006 року, Стандартів (положень) бухгалтерського обліку в Україні.

Аудиторська перевірка була здійснена з метою одержання доказів для отримання обґрунтованої
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування
доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах.

 

 

Аудитор стверджує, що надана фінансова звітність:

Баланс станом на 31.12.2012 р.

Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.

Звіт про власний капітал за 2012 р.

Примітки до річної фінансової звітності

достовірно та повно відображає фінансовий стан Повного товариства “Ломбард Лисенко, Сєдих і Лебедєв” станом на
31 грудня 2012 року, та відповідає нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Статутний капітал ломбарду сформований згідно вимогам, встановленим Змінами до Положення про порядок
надання фінансових послуг ломбардами затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових
послуг України від 26.04.2005 року № 3981, зареєстрованого в міністерстві юстиції України за № 585/10845.

       Станом на 31.12.2012 року Статутний капітал ломбарду сформований в повному обсязі згідно засновницького
Договору і складає 291000 гривень (двісті дев’яносто одна тисяча гривень).

Сума резервного капіталу станом на 31.12.2012 року складає 38250 гривень 54 копійки.

Підприємством створено страховий резерв у сумі 45945 гривень 00 копійок у відповідності з «Методикою
формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття, ризиків неповернення основного
боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами і іншими видами заборгованості,
визначеними нестандартними», затвердженої Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України № 111 від 01.03.2011 року.

В результаті перевірки фактичного стану справ ломбарду на відповідність чинному Законодавству України,
встановленим нормативним вимогам та коректності визначення , аудитор визначив слідуюче:

 • Обрана облікова політика та методи її застосування відповідають діючим вимогам Положень (стандартів)
  бухгалтерського обліку та рекомендаціям, щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених
  Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 531 від 7.05.2004
  року. Інвентаризація активів та зобов’язань за 2012 рік проведена в повному обсязі. Дані інвентаризації
  відповідають даним бухгалтерського обліку.
 • На підприємстві виконуються Положення “ Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських
  металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним
  камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької
  діяльності на праві власності, затверджені постановою КМУ від 04.06.98 р. № 802.
 • На підприємстві у відповідності з Статутом ломбарду розроблені інструкції, щодо приймання під
  заставу цінностей і виробів із дорогоцінних металів від населення та ведуться передбачені нормативними
  документами журнали реєстрації договорів застави, відомості обліку цінностей, прийнятих у заклад і

  виданих заставодавцем. Порушень їх ведення за період, що перевірявся, не встановлено.
 • Бухгалтерський облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та зобов’язань відповідає вимогам
  Положень (стандартів бухгалтерського обліку).

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

                                     Висновок аудитора

На нашу думку, фінансова звітність справедливо відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий
стан Повного товариства “Ломбард Лисенко, Сєдих і Лебедєв” станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати,
рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог
Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Законів України.

Станом на 31 грудня 2012 року Статутний капітал Повного товариства сплачений повністю і складає 291 000 гривень.

Розмір статутного капіталу Повного товариства відповідає вимогам законодавства України.

 

15 лютого 2013 року

Директор аудиторської фірми

“Оптіма-Аудит”                           __________               А.П. Новіков

Сертифікат № 003889 серіяА

виданий 06.07.1999 року

подовжений до 06.07.2013 року

 

Адреса аудитора: 42600, Сумська обл. м. Тростянець

                               вул. 30 Років Перемоги, 5.