Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  «Баланс»
 

 

 

КОДИ


Підприємство

ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Дата рік, місяць, число)

 2012

  12

31

 

заЄДРПОУ

33977438

Територія Сумська обл., м. Охтирка

заКОАТУУ

5910200000

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

за КОПФГ

260

Орган державного управління 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності  Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Середня кількість працівників1 8

 

 

Одиниця виміру: тис. грн 

 

 

Адреса 42700 Сумська обл., м. Охтирка, вул.. Ярославського, 3

 

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

                                                                                                        Баланс
                                                                                                на 31 грудня 2012 р

 

 

 Форма1                            Код за ДКУД  

1801001   

Актив

Код рядка

На початок_звітного періоду

На кінець_ звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

-

первісна вартість

011

6

6

накопичена амортизація

012

(     6     )

(     6     )

Незавершені капітальні інвестиції

020

-

-

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

277

253

первісна вартість

031

393

394

знос

032

(     116     )

(       141     )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(     -     )

(     -     )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065  

 

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

277

253

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

63

288

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

610

692

первісна вартість

161

627

737

резерв сумнівних боргів

162

( 17    )

(   45  )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

1

2

з нарахованих nbsp; ) доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

15

20

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

78

50

у тому числі в касі

231

37

50

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

767

1052

III. Витрати майбутніх періодів

270

1

3

IV.Необоротні_активи_та_групи_вибуття

275

-

-

Баланс

280

1045

1308

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

291

291

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

21

38

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

700

953

Неоплачений капітал

360

(     -     )

(     -     )

Вилучений капітал

370

(     -     )

(     -     )

Усього за розділом I

380

1012

1282

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

(     -     )

(     -     )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування2

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

31

26

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

33

26

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

1045

1308

____________

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____________.

Керівник                                                                     С.С. Лисенко

Головний бухгалтер                                                 А.О. Сєдих

 

Баланс

31 грудня

20

12

р.

                                                                                         Форма

Код за ДКУД  

1801001