Додаток
                                                                                                                                                  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

 

КОДИ

Підприємство


ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

за ЄДРПОУ

33977438

Територія

Сумська обл., м. Охтирка

за КОАТУУ

5910200000

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності

Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн

                   

Звіт про фінансові результати

за

рік

20

12

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

             

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

nbsp; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0pt;6nbsp; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0pt;6

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1288

1151

Податок на додану вартість

015

(      -        )

(       -       )

Акцизний збір

020

(       -       )

(       -       )

025

(       -       )

(      -       )

Інші вирахування з доходу

030

(  15    )

(     4     )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1273

1147

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(   221   )

(   250   )

Валовий:

     прибуток

050

1052  

897

     збиток

055

(       -       )

(       -       )

Інші операційні доходи

060

119

-

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(   539   )

(       -       )

Витрати на збут

080

(     9     )

(   4      )

Інші операційні витрати

090

(    42       )

(   437     )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

     прибуток

100

581

456

     збиток  

105

(       -       )

(       -       )

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи1

130

-

-

Фінансові витрати

140

(       -       )

(       -       )

Втрати від участі в капіталі

150

(       -       )

(       -       )

Інші витрати

160

(      -         )

(       -       )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     прибуток  

170

581

456

     збиток

175

(       -       )

(       -       )

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(   131       )

(   111   )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

     прибуток

190

450

345

     збиток

195

(       -       )

(       -       )

Надзвичайні:

     доходи

200

-

-

     витрати

205

(       -       )

(       -       )

Податки з надзвичайного прибутку

210

(       -       )

(       -       )

Чистий:

     прибуток

220

450

345

     збиток

225

(       -       )

(       -       )

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

____________

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________.

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

11

5

Витрати на оплату праці

240

277

199

Відрахування на соціальні заходи

250

102

74

Амортизація

260

38

33

Інші операційні витрати

270

162

130

Разом

280

590

441

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Керівник

                                                                             С.С. ЛИСЕНКО

Головний бухгалтер

                                                 А.О. СЄДИХ