Додаток
                                                                                                                                              до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 
 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


2012

12

31

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

             за ЄДРПОУ 

33977438

Територія        Сумська обл., м. Охтирка    

              за КОАТУУ

5910200000

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

                за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

                 за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20

12

р.

               

Форма №3 

Код за ДКУД  

1801004  

Стаття 

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


010

1269

1147

Погашення векселів одержаних 

015

-

-

Покупців і замовників авансів 

020

-

-

Повернення авансів  

030

-

-

Установ банків відсотків за поточними рахунками 

035

-

-

Бюджету податку на додану вартість 

040

-

-

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 

045

-

-

Отримання субсидій, дотацій 

050

-

-

Цільового фінансування 

060

-

2

Боржників неустойки (штрафів, пені) 

070

118

-

Інші надходження 

080

15

-

                         Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 


090


(             
131              )


(             
452              )

Авансів 

095

(               -                 )

(               -                 )

Повернення авансів 

100

(               -                 )

(               -                 )

Працівникам 

105

(            228               )

(            168               )

Витрат на відрядження 

110

(              6                )

(             4               )

Зобов'язань з податку на додану вартість 

115

(               -                 )

(               -                 )

Зобов'язань з податку на прибуток 

120

(             137              )

(            110               )

Відрахувань на соціальні заходи 

125

(             112              )

(              81               )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів

130

(              58              )

(            39               )

Цільових внесків 

140

(               -                 )

(               -                 )

Інші витрачання 

145

(             573             )

(              248            )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150

157

47

Рух коштів від надзвичайних подій 

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170

157

47

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: 

     фінансових інвестицій 

180

-

-

     необоротних активів 

190

-

-

     майнових комплексів 

200

-

-

Отримані: 

     відсотки 

210

-

-

     дивіденди 

220

-

-

Інші надходження 

230

-

-

Придбання: 

     фінансових інвестицій 

240

(               -                 )

(               -                 )

     необоротних активів 

250

(            14                )

(             28                )

     майнових комплексів 

260

(               -                 )

(               -                 )

Інші платежі 

270

(               -                 )

(               -                 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

280

-14

-28

Рух коштів від надзвичайних подій 

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

300

-14

-28

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 

310

-

-

Отримані позики 

320

-

-

Інші надходження 

330

-

-

Погашення позик 

340

(                 -                )

(              -                )

Сплачені дивіденди 

350

(             171              )

(              -                )

Інші платежі 

360

(                -                )

(               -                )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370

-171

-

Рух коштів від надзвичайних подій 

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390

-171

-

Чистий рух коштів за звітний період 

400

-28

19

Залишок коштів на початок року 

410

78

59

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420

-

-

Залишок коштів на кінець року 

430

50

78

 

Керівник _____________________________С.С. Лисенко

Головний бухгалтер ___________________А.О. Сєдих