Додаток
                                                                                                до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

КОДИ


Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство

ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

Територія

Сумська обл., м. Охтирка    

за КОАТУУ

5910200000

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

Повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

   за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн

                       

Звіт про власний капітал

 

за

Рік

20

12

р.

 

 


Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

                 

PRIVATEСтаття 

Код

Статут-
ний
капітал 

Пайо-
вий
капі-
тал 

Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 

Інший
додат-
ковий
капітал 

Резерв-
ний
капітал 

Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 

Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 

Вилу-
чений
капі-
тал

Накопи-чена курсова різниця

Разом 

2

10 

10.1 

11 

Залишок
на початок року

010

291

-

-

-

21

700

-

-

-

1012

Коригування:

Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050

291

-

-

-

21

700

-

-

-

1012

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

450

-

-

-

450

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

-180

-

-

-

-180

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

17

-17

-

-

-

-

  

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:

Внески до капіталу 

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

17

253

-

-

-

270

Залишок на кінець року

300

291

-

-

-

38

953

-

--

-

1282

Керівник                                           С.С. Лисенко

Головний бухгалтер                        А.О. Сєдих