grante

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65010  Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 216 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.соm


 

 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності

 та річних звітних даних

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за 2013 рік 

м. Одеса

 

     ПОВНЕ ТОВАРИСТВО   «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

 

ЗМІСТ                                                                                                                                            стор. 

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

що закінчився 31 грудня 2013року                                                                                                 3                      

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА                                                                                                4-14                                 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗА РІК, що закінчився 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)                                                                                             15

Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід)                                                            16

Звіт про рух грошових коштів                                                                                                    17

Звіт про власний капітал                                                                                                           18

Примітки до фінансової звітності                                                                                            19-31

 

    ПОВНЕ ТОВАРИСТВО  «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

 

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013  РОКУ 

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно відображає у всіх істотних аспектах фінансове становище  ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»  (далі - «Ломбард») станом на 31 грудня 2013 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних  стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

 

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

 - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Ломбарду;

 - Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Ломбард буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

-  Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

 

Керівництво Ломбарду також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Ломбарду;

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Ломбарду;

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

 

 

 

Директор

                                                                    Лисенко Сергій Степанович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер  

                                                                      Сєдих АннаОлексіївна 

                               

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

 

Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

 

Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса,  проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

 

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення  до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 27.01.2016 р.

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167, рішення АПУ від 03.11.2011 №240/5

Інформація про директора

Пархоменко Ольга Сергіївна

 

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

 

Інформація про аудитора

Тимофєєнко Сергій Анатолійович

 

Сертифікат аудитора серія А № 002360, виданий рішенням Аудиторської палати України № 32 від 29.06.2005р., терміном дії до 29.06.2014р.

 

 

Контактний телефон

(0482) 32-46-99

 

   ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЛОМБАРД

 

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

 

Ідентифікаційний код

33977438

Місцезнаходження

42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославського, будинок 3, приміщення 12

Дата державної реєстрації

21 червня 2006  року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 339 видане 29.08.2006 року реєстраційний номер 15101808 згідно Розпорядження Комісії від 29.08.2006 р. № 6151, код фінансової установи 15

 

Реєстраційне повідомлення Державної пробірної служби України про внесення  ПОВНОГО ТОВАРИСТВА   «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінними каміннями, реєстраційний 002370 від 14.11.2013 року.

 

Основні види діяльності відповідно до статутних документів

64.92 Інші види кредитування

47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Статутний капітал, грн.

291 000,00 грн.

 

Середньооблікова чисельність працівників

8 працівників

Банківські реквізити

АТ «Райффайзен Банк «Аваль» в м. Київ

МФО 380805

р/р 265011209

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень)

Відокремлений підрозділ № 1  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»  адреса: 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Горького, буд. 22

 

Відокремлений підрозділ № 2  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»  адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Антонова, буд. 6

 

 

 

 

 

 

 

Засновники ломбарду

Лисенко С.С. – 33,333 %

Сєдих Г.В. – 33,333 %

Лебедєв О.М. – 33,333 %

 

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

 

Аудиторська перевірка проводилася згідно договору  №  200 від 15 січня 2014 року.

 

Період, яким охоплено проведення аудитуПеревірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»  проведено за період з01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

 

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 27 січня 2014 року по 31 січня 2014 року.

 

Звіт щодо фінансової звітності

 

Можливі користувачі:  Керівництво ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»,

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

 

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці до фінансової звітності  концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 року.

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1».

Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність ломбарду, яка підлягає офіційному оприлюдненню та річні звітні дані, що подаються до Нацкомфінпослуг.

Мета аудиторської перевірки - підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам до них.

 

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України «Про господарські товариства»;

- Закон України  "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;

- Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями;

- «Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 04.11.2004 року № 2740 зі змінами та доповненнями;

- Інші  нормативно - правові акти, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

 

Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Фінансова звітність за 2013 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи,  оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2013 рiк, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року, головна книга, засновницький  договір Ломбарду зі змінами,  наказ про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику на підприємстві, внутрішня інструкція  ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» . 

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники попередньої фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу ломбарду, проаналiзована облiкова полiтика Ломбарда. Бухгалтерський облiк ломбарду здійснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р.,  iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На товаристві застосовується журнально-ордерна система обліку. Об'єкти оподатковування, за згодою ломбарду, не перевiрялися.

Фінансова звітність ломбарду складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності за принципом обліку за первісною вартістю, за винятком основних засобів (будівлі та передавальні пристрої), які оцінюються за справедливою вартістю.

Згідно спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» обрало  датою переходу на МСФЗ 01.01.2013 р. в цьому випадку, його перша фінансова звітність за звітні періоди 2013 року є попередньою фінансовою звітністю, і в ній не наводиться порівняльна інформація за 2012 рік. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2014 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2014 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.

 

Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку на товаристві у 2013 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу № 58 «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику на підприємстві» від 20.05.2013 року, на підставі  Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Постанови КМУ від 28.02.2000 року № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та  iнших нормативних документів.

 

Відповідальність управлінського персоналу Ломбарду за фінансову звітність

При підготовці попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

 - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Ломбарду;

 - Підготовку попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Ломбард буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

- Облік та розкриття у попередній фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

- Облік та розкриття у попередній фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- Достовірне розкриття у попередній фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Ломбарду також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Ломбарді;

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів ломбарду;

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо попередньої  фінансової звітності.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, в ломбарді цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.

Через характер облікових записів ломбарду ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов’язань  за допомогою інших аудиторських процедур.

Ломбард не проводил аналізу на знецінення основних  засобів станом на 31 грудня 2012 року, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні кошти могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати ломбарду за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.

 

Умовно – позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності», попередня фінансова звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці до попередньої фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2014 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітку до попередньої фінансової звітності, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2013 р. та попередню фінансову звітність за 2013 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.

 

Інша допоміжна інформація

 

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» складає   1288 тис. грн. та статутний капітал складає 291 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний  капітал ломбарду та на думку аудитора, ломбард дотримується вимог чинного законодавства.

 

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Засновницьким договором Ломбарду. Управління Ломбардом здійснюють: Загальні збори, Директор. При необхідності, за рішенням зборів учасників, для перевірки господарської діяльності залучається аудитор чи аудиторська фірма.

Ломбард проводить Збори Учасників по результатах господарської діяльності за відповідний квартал та рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Ломбард проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора.Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення директор.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством.

 

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

При проведеннiiдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

  

Достовірність, повнота та відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності

  Аудит активів у бухгалтерському обліку.

 

     За станом на 31.12.2013 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» в порівнянні з даними на початок 2013 року збільшились на 3,1 % і відповідно складають 1420 тис. грн. У зв’язку з переходом ломбарду на МСФЗ були зроблені коригування статей фінансової звітності через коригування статей власного капіталу станом на 31.12.2012 року, також були зроблені наступні рекласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу на 31.12.2012 року.

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

 

Аудит нематерiальних активiв

Нематеріальні активи на балансі ломбарду представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення виробничої діяльності.  

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи” у журналі ордері 4. 

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну експлуатації. Метод нарахування амортизації аналізується на кінець кожного фінансового року. Ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. Витрати на поліпшення, модернізацію, модифікацію тощо відносяться на збільшення балансової вартості нематеріального активу, а витрати на підтримку об’єкта у придатному для використання стані відносяться до витрат того періоду в якому вони відбуваються.

Станом на 31.12.2013 року нематеріальні активи по первісній вартості складають 6300 грн., знос та збитки від зменшення корисності складає 4922,28 грн.,  залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 року складає  1377,72 грн.

Незавершені капітальні інвестиції, станом на 31.12.2013 року, відсутні.

 

Аудит основних засобiв

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2013 року, складає 390 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiвстаном на 31.12.2013 року складає 124 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2013 року, становить 266 тис. грн. У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються інвентаризації основних засобів станом на 31.12.2013 р. через неможливість аудитора бути присутнім при інвентаризації, оскільки призначення нас аудиторами відбулося після дати проведення інвентаризації, аудитор не може висловити думку щодо зазначених статей.

 

Аудит фiнансових інвестицій

Станом на 31.12.2013 року фiнансовiiнвестицiї  вiдсутнi.

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати у податковому обліку, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому.

Відстрочені податкові активи, станом на 31.12.2013 року, складають 11 тис. грн.

 

 

 

Аудит запасiв

Запаси, відповідно до вимог МСФЗ 2, оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено.

Станом на 31.12.2013 року запаси  складають 284 тис. грн.

 

Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2013 року, складає 694 тис. грн., в т. ч. дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 1 тис. грн.,  інша поточна дебiторська заборгованість – 693 тис. грн.  

Прострочена дебіторська заборгованість, яку можна оцінити як сумнівний борг в Ломбарді відсутня та в бухгалтерському обліку не відображено.

Довгострокова дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2013 року, відсутня.

 

Аудит грошових коштiв

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй ломбардом здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Залишок грошових коштів по касі, станом на 31.12.2013 року, складає 66 тис. грн. 

Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштів на поточному та інших рахунках в банках, станом на 31.12.2013 року складає 94 тис. грн.

На кінець звітного періоду витрати майбутніх періодів складають 4 тис. грн.

 

Аудит зобов’язань і забезпечень.

 

     Станом на 31.12.2013 року загальні зобов’язання ломбарду збільшились до 132 тис. грн., тобто на 71,4 %.

    Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань ломбарду присвоює їм відповідну категорію.

     Фінансові зобов’язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов’язання Групи включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики.

     Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2013 року відсутні.

     Поточні зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2013 року, складають 132  тис. грн., у тому числi: поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (податок на прибуток) – 76 тис. грн., резерв для забезпечення оплати основних та додаткових відпусток у сумі 30 тис. грн. та доходи майбутніх періодів – 26 тис. грн.

     Нарахування та виплата заробiтної плати в ломбарді здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України «Про працю», Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. В ломбарді здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

     На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань  подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39.

 

Аудит власного капіталу

 

   Станом на 31.12.2013 року загальний розмір власного капіталу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» складає 1288 тис. грн., з яких статутний капітал складає 291 тис. грн., резервний капітал – 61 тис. грн.,  нерозподілений прибуток  складає 936 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений  у повному обсязі. На протязi 2013 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. На протязі 2013 року відбулося збільшення резервного капіталу на 23 тис. грн., яке здійснюється щорічно, відповідно до Засновницького  договору ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» та  на кінець звітного періоду складає 61 тис. грн.

     На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі ломбарду в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України

 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності 

ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

відображених у фінансовій звітності.

                                                                                                                                   

Чистий  прибуток  поточного року складає 305 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності ломбарду  ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ломбарду за 2013 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат ломбарду, а також розкриває інформацію про них.

 

Звіт про рух грошових коштів

 

Незалежний аудитор відмічає, що метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах ломбарді та їх еквівалентах за звітний період.

Незалежний аудитор відмічає, що чистий рух від операційної діяльності ломбарду складає 435 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності має від’ємне значення у розмірі 23 тис. грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності має від’ємне значення у розмірі 302 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок грошових коштів Ломбарду склав 160 тис. грн.

Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують суми та розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо руху грошових коштів в цілому. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про рух грошових коштів дає обґрунтованупідставу для висловлення думки:

      а)     фінансові звіти,  а саме звіт про рух грошових коштів товариства в цілому справедливо й достовірно відображає рух грошових коштів товариства за 2013 рік, відповідно до МСФО;

        б)   товариство  в  усіх  суттєвих  аспектах  виконало  необхідні  вимоги  щодо  дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2013 року.

 

Звіт про власний капітал

 

В процесі аудиторської перевірки, Аудитором було отримано достатньо документів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації про власний капітал та змін у звітному періоді, згідно концептуальній основі.

Загальними змінами власного капіталу у 2013 році були: отримання прибутку по результатах діяльності у 2013 році, відрахування сум на формування резервного капіталу, загальна сума за власним капіталом складає 1288 тис. грн.

Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують суми та розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо власного капіталу в цілому. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про власний капітал дає обґрунтованупідставу для висловлення думки:

      а)     фінансові звіти,  а саме звіт про власний капітал товариства в цілому справедливо й достовірно відображає власний капітал ломбарду у 2013 році, згідно концептуальній основі;

        б)   ломбард  в  усіх  суттєвих  аспектах  виконало  необхідні  вимоги  щодо  дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2013 року.

 

 

Примітки до річної звітності

 

Примітки до річної фінансової звітності, на думку незалежного аудитора, достовірно, повно та відповідно до чинного законодавства відображають фінансовий результат діяльності Ломбарду.

 

Консолідація й інвестування

Ломбард у своєму складі має 2  відокремлених підрозділи. Відокремлені підрозділи не мають самостійного балансу та входять до організаційної структури ломбарду.

 

Продовження  діяльності

В звітному році Ломбард здійснював діяльність згідно Засновницького  договору.

 

Події після дати балансу

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2014 р. до аудиторської перевірки, не відбувалися.

При перевірці узгодження показників різних форм фінансової звітності порушень не встановлено. При перевірці достатності та повноти розкриття інформації у примітках до фінансової звітності аудитором порушень не встановлено.

Незалежний аудитор підтверджує що фінансова звітність Ломбарду достовірно та реально відображає її фінансовий стан.

 

Відповідність Порядку складання та подання звітності Ломбарду яка надається до Нацкомфінпослуг.

 

На думку незалежного аудитора звітність Ломбарду за 2013 рік складена у відповідності до Порядку складання та подання звітності Ломбарду, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004р. № 2740 із змінами та доповненнями.

Форми звітних даних заповнюються Ломбардом на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період.

Форми звітних даних, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях. При відображенні інформації в звітності відсутні підчистки, помарки і виправлення.

 

Оцінка ризиків та систем управління ними

 

При оцінці ризиків Ломбард дотримується вимог Нацкомфінпослуг. Система управління ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцінці майна. Управління ризиками здійснюється директором Ломбарду та відповідальним по фінансовому моніторингу.

Керівництво Ломбарду володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і вирішує напрямки проведення активних операцій.

 

Процентний ризик

Ломбард не має значного процентного ризику у зв'язку з тим, що більшість фінансових інструментів є короткостроковими.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Ломбарду і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни.

Отримання коштів відбувається шляхом використовування різних інструментів, включаючи збільшення статутного капіталу, формуванню резервного фонду, завдяки цьому послаблюється залежність від одного джерела фінансування, що як правило, зменшує вартість засобів. Ризик ліквідності помірний.

 

 Оцінка кваліфікаційних вимог керівництва Ломбарду

 

Згідно Розпорядження Держфінпослуг № 1590 від 13.07.2004 р. „Про затвердження професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ”, а також діючим у Ломбарді посадовими інструкціями до директора та головного бухгалтера з моменту призначення на посаду ( Наказ № 9 о/с від 29 серпня 2006 року) були дотримані професійні вимоги до їх освіти та досвіду. Кожен з них має вищу освіту та певний досвід роботи згідно зайнятими посадам.

Відповідно до вимог Положення про навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів) особи, які проводять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням ДКРРФП України від 25.12.2003 р. №183. Так директор має свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників ломбардів № 109 від 06.04.2013 року, Головний бухгалтер має  свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів № 107 від 06.04.2013 року.

Незалежний аудитор відмічає, що Ломбард дотримується кваліфікаційних вимог до відповідального з фінансового моніторингу. Періодично проводити заняття з особовим складом з доведення вимог положень про фінансовий моніторинг. На момент проведення аудиту заняття проведені, основні вимоги доведені.

 

Незалежний аудитор

АКФ “Грантьє”                            ___________________                    С.А. Тимофєєнко

                                                                                                          (підпис)                                          (сертифікат аудитора серії А № 002360)

 

Директор

АКФ “Грантьє”                            ___________________                    О.С.Пархоменко

                                                                                                          (підпис)                                          (сертифікат аудитора серії А №006098)

м. Одеса

31.01.2014 року