КОДИ
Дата (рік, місяць, число)     01
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» за ЄДРПОУ 33977438
Територія __Сумська обл_м. Охтирка_________________________________________ за КОАТУУ 5910200000
Організаційно-правова форма господарювання _ПОВНЕ ТОВАРИСТВО_____________ за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності __інші види кредитування_________________________ за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників1 ___8_______________________________________________________
Адреса, телефон  _42700 м. Охтирка, вул.. Ярославського, буд.3, прим. 12  (05446)42827______
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

                                                              Баланс (Звіт про фінансовий стан)

                                                                        на __31грудня 2013 р.


Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

 

3

 

1

    первісна вартість 

1001

6

6

    накопичена амортизація 

1002

(3)

(5)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби

1010

277

266

    первісна вартість 

1011

367

390

    знос 

1012

(90)

(124)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

-

 

-

інші фінансові інвестиції 

1035

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

-

-

Відстрочені податкові активи 

1045

-

11

Інші необоротні активи 

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

280

278

II. Оборотні активи

Запаси 

1100

 

284

 

284

Товари

1101

284

284

Поточні біологічні активи 

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

2

 

1

з бюджетом

1135

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

758

693

Поточні фінансові інвестиції 

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

50

160

Готівка

1166

50

66

Рахунки в банках

1167

-

94

Витрати майбутніх періодів

1170

3

4

Інші оборотні активи 

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

1097

1142

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс 

1300

1377

1420

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

 

291

 

291

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал 

1410

-

-

Резервний капітал 

1415

38

61

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

971

936

Неоплачений капітал 

1425

(      -      )

-

Вилучений капітал 

1430

(      -       )

-

Усього за розділом I

1495

1300

1288

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

 

-

 

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Цільове фінансування 

1525

-

-

Усього за розділом II

1595

-

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  -

 

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

-

 

-

товари, роботи, послуги 

1615

  -

-

розрахункамиз бюджетом

1620

26

76

у тому числі з податку на прибуток

1621

25

76

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

Поточні забезпечення

1660

26

30

Доходи майбутніх періодів

1665

25

26

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за розділом IІІ

1695

77

132

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

-

 

-

Баланс

1900

1377

1420

 

 

  Керівник                                              __________________                     Лисенко Сергій Степанович

 

  Головний бухгалтер                             __________________                     Сєдих Анна Олексіївна

 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленомуцентральним органом

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.