ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Попередня  фінансова звітність ( примітки) яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

ЗМІСТ:      1. Загальна інформація


                   2. Основи представлення фінансової звітності

                        3. Основні принципи облікової політики

                   4. Виручка від реалізації

                   5. Собівартість реалізації

                   6. Адміністративні витрати

                   7. Витрати на збут

                   8. Інші доходи і витрати

                   9. Основні засоби і нематеріальні активи   

                   10. Запаси

                   11. Дебіторська заборгованість

                   12. Грошові кошти та їх еквіваленти

                   13. Витрати майбутніх періодів

                   14. Капітал зареєстрований

                   15. Поточні зобов’язання і забезпечення

                   16. Податки на прибуток

 

1.         Загальна інформація

            ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»    (далі Ломбард) є юридичною особою створеною, відповідно до законодавства України. Ломбард створено 21 червня 2006 року. Номер запису в Єдиноиу державному реєстрі   № 16301020000000475  від 21 червня 2006 року. Ломбард має статус фінансової установи свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №339 від 29 серпня 2006 року. Місцезнаходження Ломбарду: м. Охтирка, Сумської обл., вул.. Ярославського, буд. 3, приміщення 12. Ломбард має два відокремлених підрозділу, яки розташовані в Сумській області за адресами: м. Тростянець, вул.. Горького, 22, та м. Лебедин, вул.. Антонова, 6.   

            Основним видом діяльності Ломбарду є надання фінансових кредитів виключно фізичним особам під заставу за рахунок власних коштів.

            Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

            За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31.12.2012 року Ломбард готував фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.         Основи представлення фінансової звітності

            Ломбард перейшов на МСФЗ 1 січня 2013 року  відповідно до положень МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ». Керуючись МСФЗ1, Ломбард обрав першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Ломбарду складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

            МСФЗ1 вимагає від підприємства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Вхідний баланс буде датований 01 січня 2013 року, що є початком першого порівняльного періоду для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ1, Ломбард використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинними на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто станом на 31 грудня 2014 року).

            Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФО вплинув на фінансовий стан Ломбарду, фінансові результати і фінансові потоки, відображені у звітності.

            Узгодження власного капіталу Ломбарду у звітності за попередніми п(С)БО з власним капіталом Ломбарду за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ – з 01 січня 2013 року, та дати кінця звітного періоду, відображеного в найостанніший річній звітності Ломбарду за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2012 року. (таблиця №1)

 

Код рядка

П(С)БО

Вплив переходу на МСФЗ

МСФЗ

1

2

3

4

5

1 Необоротні  активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

-

3

3

Первісна вартість

1001

6

-

6

Накопичена амортизація

1002

-6

3

-3

Основні засоби

1010

253

24

277

Первісна вартість

1011

394

-27

367

Знос

1012

-141

51

-90

Усього за розділом1

1095

253

27

280

ІІ оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

288

-4

284

Виробничі запаси

1101

-

-

-

Товари

1102

288

-4

284

Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами

 

1130

 

2

 

-

 

2

Інша поточна дебіторська заборгованість                                    страховий резерв

 

1005

757

(45)

1

45

758

Гроші і їх еквіваленти

1165

50

-

50

 

Готівка

1166

50

-

50

Розрахункові рахунки

1167

-

-

-

Витрати майбутніх періодів

1170

3

-

3

Усього за розділом ІІ

1195

1055

42

1097

Баланс

1300

1308

69

1377

 


 

Код рядка

П(С)БО

МСФЗ

Вплив переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

1 Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

291

-

291

Резервний капітал

1415

38

-

38

Нерозподілений прибуток

1420

953

18

971

Неоплачений капітал

1425

 

 

 

Усього за розділом1

1495

1282

18

1300

ІІІ поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

Товари, роботи, послуги

1615

-

 

-

Розрахунками з бюджетом

1620

26

-

26

У тому числі з податку на прибуток

1621

25

-

25

 

Розрахунками зі страхування

1625

-

 

-

Розрахунками з зар.плати

1630

-

 

-

Поточні забезпечення

1660

-

26

26

Доходи майбутніх періодів

1665

-

25

25

Усього за розділом ІІI

1695

26

26

77

Баланс

1900

1308

69

1377

        

 

Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості за винятком товарів, які відображені за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.  

Ломбард переглянув ОЗ та МНМА з точки зору відповідності їх критеріям визнання активом згідно МСФЗ 16, та строки їх корисної експлуатації, переглянуті процентні доходи на базі нарахувань, враховуючи те, що всі кредити станом на 31.12.2012  року короткострокові та забезпечені заставою, та не прострочені, страховий резерв визнається таким, що дорівнює 0.


3. Основні принципи облікової політики

Основні засоби

Основні засоби, придбанні після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації.

         Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, яки збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

         Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, яки не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

         Сума, що амортизується – це первісна вартість об’єкту основних засобів або переоцінена вартість за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість визнається такої, що дорівнює нулю.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Термін корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

Будинки  20-30 років, крім орендованих, яки амортизуються згідно з терміном дії договору оренди;

Машини та обладнаня 2 – 7 років.

Меблі, та інші основні засоби – 4 – 7 років

         Термін корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховуються як зміни  облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, визначаються як різниця між сумами від продажу і балансової вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

 

Нематеріальні активи

         Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну експлуатації. Метод нарахування амортизації аналізується на кінець кожного фінансового року. Ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. Витрати на поліпшення, модернізацію, модифікацію тощо відносяться на збільшення балансової вартості нематеріального активу, а витрати на підтримку об’єкта у придатному для використання стані відносяться до витрат того періоду в якому вони відбуваються.

Операційна оренда

         Орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді в якому вони були понесені.

         Протягом звітного періоду Ломбард не здавав активи в оренду.

Операції з пов’язаними особами 

         Протягом звітного періоду Ломбардом не здійснювалися операції з пов’язаними особами

Фінансові інструменти

         Фінансові інструменти оцінюються та відображаються за балансової  вартістю.

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами, враховуючи короткостроковість дії кредитів, та забезпечення заставою відображаються протягом всього терміну дії кредиту за балансової вартістю.

Податки на прибуток

Податок на прибуток за рік складається з поточного та відстроченого податку.

         Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати, за виключенням тих випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у власному капіталі.

Поточний податок

         Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Зобов’язання  щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування встановлених законодавством, що набрав чинності на звітну дату.

Відстрочений податок

         Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань відображених у фінансової звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподаткованого прибутку. Відкладені податкові зобов’язання відображаються з урахуванням всіх оподаткованих тимчасових різниць.

Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподаткованого прибутку достатнього для використання цих тимчасових податкових різниць.

         Відстрочені податкові активи та зобов’язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення податкового зобов’язання.

         Відстрочені податкові активи та зобов’язання показуються у звітності згорнуто.

Доходи та витрати

         Доходи  витрати визнаються тільки тоді, коли їх можна достовірно оцінити та існує імовірність надходження  (понесення) економічних вигід, пов’язаних з певною операцією або подією.

         Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно, тобто за принципом відповідності доходів та витрат.  

         Доходи та витрати оцінюються за справедливою вартістю, яка була отримана (понесена) або підлягає отриманню (понесенню).

         Доходи та витрати визнаються у тому періоді  в якому вони виникли  (принцип нарахування та відповідності доходів та витрат). Ломбард застосовує для визнання доходів та витрат з метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності метод нарахування  в межах принципу обачності. Процентні доходи та витрати визначаються у звіті про фінансові результати на базі нарахувань.

         Непроцентні доходи та витрати визнаються в момент проведення операції за принципом відповідності.

Доходи і витрати в звіті про фінансові результати представлені наступним чином в тис. грн.:

 

4. Виручка від реалізації:

Стаття

Відокремлений підрозділ №1

Відокремлений підрозділ №2

Основний офіс

В цілому

по Ломбарду

% за користування

кредитами

164

315

512

991

Дохід від

 реалізації заставленого  майна

-

-

389

389

Всього

164

315

1463

1380

 

5. Собівартість реалізації:

собівартість реалізованого

заставленого майна

389

 

6. Адміністративні витрати:

Стаття

Відокремлений підрозділ №1

Відокремлений підрозділ №2

Основний офіс

В цілому

по Ломбарду

матеріальні витрати

2

12

24

38

витрати

на оплату праці

59

63

169

291

відрахування на

соціальні заходи

22

23

66

110

амортизація

1

7

27

35

витрати на охорону

8

10

10

28

витрати на оренду

15

3

2

20

витрати на

комунальні послуги

7

9

8

24

Інші

адміністративні витрати

1

2

57

60

Всього:

100

129

363

607

 

7. Витрати на збут:                                    

Стаття

Відокремлений підрозділ №1

Відокремлений підрозділ №2

Основний офіс

В цілому

по Ломбарду

витрати пов’язані

 з реалізацією

заставленого майна

-

-

8

8

витрати

 на рекламу

-

-

1

1

Всього:

-

-

9

9

        

8. Інші операційні доходи та витрати:

Стаття

Відокремлений підрозділ №1

Відокремлений підрозділ №2

Основний офіс

В цілому

по Ломбарду

дохід у вигляді

пені за невиконання

 умов договору

фінансового кредиту

48

20

49

 

117

дохід у вигляді

відсотків від

залишків коштів на рахунку в банках

-

-

1

1

Всього доходів:

48

20

49

117

Уцінка товарів

-

-

91

91

витрати

на створення

 резерву відпусток

5

7

19

31

Всього витрат:

5

7

19

122

 

9. Основні засоби та нематеріальні активи:

Станом на 31 грудня основні засоби  і нематеріальні активи представлені наступним чином:

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (перео-ціненої) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісної (переоціне-ної) вартості

накопиче-ної амор-тизації

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерційні позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні з ними права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

070

6

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

6

5

Разом

080

6

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

6

5

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (перео-ціненої) вартості

зносу

первісна (переоціне-на) вартість

знос

первісна (перео-цінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоціне-на) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

284

57

-

-

-

-

-

14

-

-

-

284

71

-

-

-

-

Машини та обладнання

130

46

17

14

-

-

-

-

10

-

-

-

60

27

-

-

-

-

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

31

13

2

-

-

-

-

7

-

-

-

33

20

-

-

-

-

Інші основні засоби

180

6

3

7

-

-

-

-

3

-

-

13

6

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

260

367

90

23

-

-

-

-

34

-

-

-

390

124

-

-

-

-


10. Запаси:

Стаття

Балансова вартість

Уцінка

31.12.2013р.

31.12.2012р.

2013р.

2012р.

товари

284

284

91

4

Всього:

284

281

91

4

 

11. Дебіторська заборгованість:

Стаття

рядок балансу

31.12.2013р.

31.12.2012р.

за виданими авансами

1130

2

2

Інша поточна дебіторська заборгованість:

за виданими кредитами

за нарахованими відсотками

інша дебіторська заборгованість

 

1005

 

693

1

4

 

737

1

24

Всього:

 

700

764

 

12. Грошові кошти і їх еквіваленти:

 

рядок

балансу

31.12.2013р.

31.12.2012р.

готівка в касі

1166

66

50

на поточних рахунках в банка

1167

94

-

Всьго:

1165

160

50

 

13. Витрати майбутніх періодів:

 

рядок

балансу

31.12.2013р.

31.12.2012р.

Передплата на періодичні видання

1170

4

3

 

14. Капітал зареєстрований:

Станом на 31.12.2013р.

Учасник

Загальний розмір вкладів,

 що визначені

Засновницьким договором (тис.грн.)

Частка

у  зареєстрованому

 капіталі %

Лисенко

Сергій Степанович

97

33,333

Сєдих

Григорій Васильович

97

33,333

Лебедєв

Олексій Миколайович

97

33,333

Всього:

291

100

 

15. Поточні зобов’язання і забезпечення:

Кредиторська заборгованість за:

рядок балансу

31.12.2013р.

31.12.2012р.

розрахунками з бюджетом

1620

76

26

в т.ч. з

податку на прибуток

 

1621

 

76

 

25

резерв

відпусток працівників

 

1660

 

30

 

26

Доходи майбутніх

періодів

1665

26

25

 

16. Податки на прибуток

                                                                                                                 Відстрочені податки на прибуток станом на 31.12.2013 року (грн.)

 

За МСФЗ

За податковим

Обліком

ТПР

+ВПА/-ВПЗ

(18%) (грн.)

Нематеріальні активи

1377,72

-

1377,72

-248

Основні засоби

266560,95

246056,54

20504,41

-3691

Товари

283799,63

333696,

49896,45

8981

Резерв відпусток

30799,31

0,00

30799,31

5544

Всього

 

 

 

10586

 

Податок на прибуток за податкової декларацією сладає 76414грн.

Пільги

 У 2013 році Ломбард став платником податку на додану вартість. Але протягом року року Ломбард здійснював тільки опреції що не є об`єктом оподаткування  згідно 196.1.5, або звільнені від оподаткування згідно ст.197.19 ПКУ України, тому не нараховував і не сплачував податок на додану вартість до бюджету.

Управління ризиками:

         На результати діяльності Ломбарду в 2013 році мало вплив значне зниження цін на дорогоцінні метали як на мировому ринку так і на ринку України, вироби з яких є основним забезпеченням наданих фінансових кредитів. Крім того на результати діяльності Ломбарду впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства.

Фактори ризику стосовно фінансово – господарського стану Ломбарду:

- Нерентабельність – у звітному періоді Ломбард отримав прибуток та не планує отримання збитків у майбутньому;

- Конкуренти – конкурентними перевагами Ломбарду на ринку ломбардних послуг є:

         - позитивна історія співробітництва з постійними клієнтами;

         - гнучка система тарифів та індивідуальний підхід до клієнтів.

- Нестабільність фінансово – господарського стану – Ломбард не має проблем з обслуговуванням взятих на себе фінансових зобов’язань перед учасниками та клієнтами. Ломбард є ліквідною та платоспроможною фінансовою установою.

- Ломбард не має ризиків пов’язаних з судовими процесами.

         Процес управління ризиками в Ломбарді охоплює всі  види діяльності.

Управління ризиками здійснюється на всіх організаційних рівнях – від керівництва до рівня безпосереднього прийняття ризиків. При цьому в Ломбарді забезпечено чіткий розподіл функцій, завдань обов’язків та повноважень, а також чітку схему відповідальності згідно з таким розподілом.

Зокрема до процесу управління ризиками залучені:

- Керівництво Ломбарду в межах своїх функцій та відповідальності перед учасниками Ломбарду, контрагентами, та органами державного нагляду;

- внутрішній аудитор в межах своїх повноважень та відповідальністю перед Загальними зборами учасників.

Події після дати балансу:

Після 01 січня 2014 року до дати затвердження балансу запропоновано здісніти відрахування до фонду дивідендів в сумі 220 тис. грн., що вплине на грошові потоки Ломбарду.

 

Директор                      __________________          Лисенко Сергій Стеапнович

Головний бухгалтер    ___________________        Сєдих Анна Олексіївна