КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


 

 

01

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ

за ЄДРПОУ

33977438

                                                          (найменування)        

                                             Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                                                    за рік 2013 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

       І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1380

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(         389       )

(          -         )

Валовий:

     прибуток 

2090

991

-

     збиток 

2095

(          -         )

(          -         )

Інші операційні доходи 

2120

118

-

Адміністративні витрати 

2130

(        607       )

(          -         )

Витрати на збут

2150

(          9         )

(          -         )

Інші операційні витрати 

2180

(        122       )

(          -         )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

     прибуток 

2190

371

-

     збиток  

2195

(          -          )

(          -         )

Дохід від участі в капіталі 

2200

-

-

Інші фінансові доходи 

2220

-

-

Інші доходи

2240

-

-

Фінансові витрати 

2250

(         -         )

(          -          )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(         -         )

(          -          )

Інші витрати 

2270

(         -         )

(          -          )

Фінансовий результатдо оподаткування:

прибуток

2290

371

-

збиток

2295

(          -          )

(          -          )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

66

-

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

     прибуток 

2350

305

-

     збиток 

2355

(         -          )

(          -          ) 

          II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

305

-

 

 

           III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

38

  -

Витрати на оплату праці

2505

310

  -

Відрахування на соціальні заходи

2510

114

  -

Амортизація

2515

35

  -

Інші операційні витрати

2520

241

  -

Разом

2550

738

-        ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  -

  -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  -

  -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  -

  -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  -

  -

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  -

  -

 

Керівник                     __________________  Лисенко Сергій Степанович.

 

Головний бухгалтер        __________________   Сєдих Анна Олексіївна