КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 


 

 

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

         

                                                                     (найменування)

                                        Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

                                                                    За  рік 2013р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1370

-

Повернення податків і зборів

3005

-

-

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

Цільового фінансування 

3010

-

-

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

-

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

117

-

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

4215

-

Інші надходження 

3095

20

-

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

(            173            )

 (              -             )

Праці

3105

(            258            )

(              -             )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(            125             )

(              -             )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(            83              )

(              -             )

 

 

 

 

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(          4640           )          

-

Інші витрачання 

3190

(            9            )

(             -              )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

435

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

-

-

необоротних активів 

3205

-

-

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

-

-

дивідендів 

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Інші надходження 

3250

-

-

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(             -              )

 (             -              )

необоротних активів 

3260

(             23           )

(             -              )

Виплати за деривативами

3270

(             -              )

(             -              )

Інші платежі

3290

(             -              )

(             -              )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(             23           )

(             -              )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

-

 

-

Отримання позик

3305

-

-

Інші надходження 

3340

-

-

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(             -              )

(              -             )

Погашення позик 

3350

-

-

Сплату дивідендів 

3355

(          302           )

(              -             )

Інші платежі 

3390

(              -             )

(              -             )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

(          302           )

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

110

-

Залишок коштів на початок року 

3405

50

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

-

-

Залишок коштів на кінець року 

3415

160

-

 

 

Керівник                                                __________________________           Лисенко Сергій Степанович

 

Головний бухгалтер                          __________________________           Сєдих Анна Олексіївна