КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


 

 

01

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

                                                                                   (найменування)

                                                                             Звіт про власний капітал

                                                                                       за рік 2013 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстро-ваний капітал 

Капітал у дооцін-ках

Додатко-вий капітал

Резер-вний капітал

Нерозпо-ділений прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

291

 

 

38

971

 

 

 

1300

 

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

291

 

 

38

971

 

 

 

1300

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

305

 

 

 

305

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

-318

 

 

 

 

-318

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

23

-23

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

1

 

 

1

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

23

(35)

 

 

 

(12)

Залишок

на кінець року

4300

291

 

 

61

936

 

 

 

1288

 

 

 

    Керівник                                              _____________________                          Лисенко Сергій Степанович

 

    Головний бухгалтер                            _____________________                           Сєдих Анна Олексіївна