КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 12 31
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» за ЄДРПОУ 33977438
Територія __Сумська обл_м. Охтирка_________________________________________ за КОАТУУ 5910200000
Організаційно-правова форма господарювання _ПОВНЕ ТОВАРИСТВО_____________ за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності __інші види кредитування_________________________ за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників1 ___9___________________________________________________________
Адреса, телефон  _42700 м. Охтирка, вул.. Ярославського, буд.3, прим. 12  (05446)42827______
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31грудня 2014р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
2 4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи

 

1000

 

1

 

18

    первісна вартість  1001 6 26
    накопичена амортизація  1002 5 8
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 266 237
    первісна вартість  1011 390 398
    знос  1012 124 161
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

-

 

-

інші фінансові інвестиції  1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - -
Відстрочені податкові активи  1045 11 8
Інші необоротні активи  1090 - -
Усього за розділом I 1095 278 263

II. Оборотні активи

Запаси 

1100

 

284

 

343

Товари 1101 284 342
Виробничі запаси 1101 - 1
Поточні біологічні активи  1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

1

 

3

з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 697 1127
Поточні фінансові інвестиції  1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 160 71
Готівка 1166 66 63
Рахунки в банках 1167 94 8
Витрати майбутніх періодів 1170 4 4
Інші оборотні активи  1190 - -
Усього за розділом II 1195 1142 1548
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс  1300 1420 1811
Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

 

291

 

291

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал  1410 - -
Резервний капітал  1415 61 73
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 936 1245
Неоплачений капітал  1425 - -
Вилучений капітал  1430 - -
Усього за розділом I 1495 1288 1609

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

 

-

 

-

Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування  1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  -

 

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

-

 

-

товари, роботи, послуги  1615   - 2
розрахункамиз бюджетом 1620 76 128
у тому числі з податку на прибуток 1621 76 128
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточні забезпечення 1660 30 35
Доходи майбутніх періодів 1665 26 37
Інші поточні зобов’язання 1690 - -
Усього за розділом IІІ 1695 132 202

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

-

 

-

Баланс 1900 1420 1811

 

 

Керівник                                        __________________                     Лисенко Сергій Степанович

 

Головний бухгалтер                       __________________                     Сєдих Анна Олексіївна 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленомуцентральним органом

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.