ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

  Фінансова звітність ( примітки) яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

ЗМІСТ:             1. Загальна інформація

                   2. Основи представлення фінансової звітності

                   3. Основні принципи облікової політики

                   4. Виручка від реалізації


                   5. Собівартість реалізації

                   6. Адміністративні витрати

                   7. Витрати на збут

                   8. Інші доходи і витрати

                   9. Основні засоби і нематеріальні активи   

                   10. Запаси

                   11. Дебіторська заборгованість

                   12. Грошові кошти та їх еквіваленти

                   13. Витрати майбутніх періодів

                   14. Капітал зареєстрований

                   15. Поточні зобов’язання і забезпечення

                   16. Податки на прибуток

                   17. Управління ризиками

                   18. Події після дати балансу

 1.      Загальна інформація

            ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»    (далі Ломбард) є юридичною особою створеною, відповідно до законодавства України. Ломбард створено 21 червня 2006 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі   № 16301020000000475  від 21 червня 2006 року. Ломбард має статус фінансової установи свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №339 від 29 серпня 2006 року. Місцезнаходження Ломбарду: м. Охтирка, Сумської обл., вул.. Ярославського, буд. 3, приміщення 12. Ломбард має два відокремлених підрозділи, яки розташовані в Сумській області за адресами: м. Тростянець, вул.. Горького, 22, та м. Лебедин, вул.. Антонова, 6.
  
   До 27 червня 2014 року Ломбард  являвся платником ПДВ, а 27 червня 2014 року Ломбард втратив такий статус, у зв’язку з  анулюванням  свідоцтва платника ПДВ згідно рішення Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області № 7/14Ю від 27.06.2014 року.    
   
Основним видом діяльності Ломбарду є надання фінансових кредитів виключно фізичним особам під заставу за рахунок власних коштів.

      Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.     

    Ця фінансова звітність є першою річною фінансовою звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ).

2.      Основи представлення фінансової звітності

          Ломбард перейшов на МСФЗ 1 січня 2013 року  відповідно до положень МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ». Керуючись МСФЗ1, Ломбард обрав першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Ломбарду складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

         Відповідно до МСФЗ1, Ломбард використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності згідно МСФЗ, яка відповідає всім стандартам МСФЗ, чинними на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто станом на 31 грудня 2014 року).

3. Основні принципи облікової політики

Основні засоби

 Основні засоби, придбанні після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації.

         Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, яки збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

         Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, яки не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

         Сума, що амортизується – це первісна вартість об’єкту основних засобів або переоцінена вартість за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість визнається такої, що дорівнює нулю.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Термін корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

Будинки  20-30 років, крім орендованих, яки амортизуються згідно з терміном дії договору оренди;

Машини та обладнання 2 – 7 років.

Меблі, та інші основні засоби – 4 – 7 років

Термін корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховуються як зміни  облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, визначаються як різниця між сумами від продажу і балансової вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

         Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну експлуатації. Метод нарахування амортизації аналізується на кінець кожного фінансового року. Ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. Витрати на поліпшення, модернізацію, модифікацію тощо відносяться на збільшення балансової вартості нематеріального активу, а витрати на підтримку об’єкта у придатному для використання стані відносяться до витрат того періоду в якому вони відбуваються.

 

Операційна оренда

         Орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді в якому вони були понесені.

         Протягом звітного періоду Ломбард не здавав активи в оренду.

Операції з пов’язаними особами 

         Протягом звітного періоду Ломбардом не здійснювалися операції з пов’язаними особами

Фінансові інструменти

         Фінансові інструменти оцінюються та відображаються за балансової  вартістю.

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами, враховуючи короткостроковість дії кредитів, та забезпечення заставою відображаються протягом всього терміну дії кредиту за балансової вартістю.

Податки   на  прибуток

Податок на прибуток за рік складається з поточного та відстроченого податку.

         Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати, за виключенням тих випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у власному капіталі.

Поточний податок

         Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Зобов’язання  щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування встановлених законодавством, що набрав чинності на звітну дату.

Відстрочений податок

         Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань відображених у фінансової звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподаткованого прибутку. Відкладені податкові зобов’язання відображаються з урахуванням всіх оподаткованих тимчасових різниць.

Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподаткованого прибутку достатнього для використання цих тимчасових податкових різниць.

         Відстрочені податкові активи та зобов’язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення податкового зобов’язання.

         Відстрочені податкові активи та зобов’язання показуються у звітності згорнуто.

Доходи та витрати

         Доходи і витрати визнаються тільки тоді, коли їх можна достовірно оцінити та існує імовірність надходження  (понесення) економічних вигід, пов’язаних з певною операцією або подією.

         Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно, тобто за принципом відповідності доходів та витрат.  

         Доходи та витрати оцінюються за справедливою вартістю, яка була отримана (понесена) або підлягає отриманню (понесенню).

         Доходи та витрати визнаються у тому періоді  в якому вони виникли  (принцип нарахування та відповідності доходів та витрат). Ломбард застосовує для визнання доходів та витрат з метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності метод нарахування  в межах принципу обачності. Процентні доходи та витрати визначаються у звіті про фінансові результати на базі нарахувань.

         Непроцентні доходи та витрати визнаються в момент проведення операції за принципом відповідності.

Доходи і витрати в звіті про фінансові результати представлені наступним чином в тис. грн.:

4. Виручка від реалізації: (тис. грн.)

Стаття 2014 рік 2013 рік

 % за користування

кредитами

1148 991

Дохід від

 реалізації заставленого  майна

700 389
Всього 1848 1380

5. Собівартість реалізації: (тис. грн.)

собівартість реалізованого

заставленого майна

2014 рік 2013 рік
546 389

6. Адміністративні витрати: (тис. грн.)

Стаття 2014 рік 2013 рік
матеріальні витрати 38 38

витрати

на оплату праці

335 291

відрахування на

соціальні заходи

123 110
амортизація 35 35
витрати на охорону 28 28
витрати на оренду 26 20

витрати на

комунальні послуги

18

24

Інші

адміністративні витрати

40 60
Всього: 643 607

7. Витрати на збут: (тис. грн.)                                    

Стаття 2014 рік 2013 рік

витрати пов’язані

 з реалізацією

заставленого майна

13 8

витрати

 на рекламу

7 1
Інші витрати 10 -
Всього: 30 9

8. Інші операційні доходи та витрати: (тис. грн.)

Стаття 2014 рік 2013 рік

дохід у вигляді

пені за невиконання

 умов договору

фінансового кредиту

139 117

дохід у вигляді

відсотків від

залишків коштів на рахунку в банках

1 1
Інші доходи 1 -
Всього доходів: 141 118
Уцінка товарів -49 91

витрати

на створення

резерву відпусток

34 31
витрати на створення страхового резерву 4 -
штрафи визнані 4 -
благодійна допомога 1 -
Всього витрат: -6 122

9. Основні засоби та нематеріальні активи:

Станом на 31 грудня основні засоби  і нематеріальні активи представлені наступним чином:

I. Нематеріальні активи   (тис. грн.)

Групи нематеріальних активів Код ряд-ка Залишок на початок року На-дійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісної (перео-ціненої) вартості накопи-ченої аморти-зації  
первісна (переоціне-на) вартість накопиче-на амор-тизація первісної (переоціне-ної) вартості накопиче-ної амор-тизації первісна (переоціне-на) вартість накопиче-на амор-тизація первісна (переоціне-на) вартість накопиче-на амор-тизація  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -  
 
Права на об'єкти промислової власності 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та суміжні з ними права 050 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 6 5 20 - - - - 3 - - - 26 8
Разом 080 6 5 20 - - - - 3 - - - 26 8
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

II. Основні засоби  (тис.грн.)

Групи основних засобів Код ряд-ка Залишок на початок року На-дійшло за рік Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення корис-ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
первісної (переоці-неної) вартості зносу одержані за фінан-совою орендою передані в опера-тивну оренду  
первісна (переоці-нена) вартість знос первісної (перео-ціненої) вартості зносу первісна (переоціне-на) вартість знос первісна (перео-цінена) вартість знос  
первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоціне-на) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 284 71 - - - - - 14 - - - 284 85 - - - -
Машини та обладнання 130 60 27 8 - - - - 12 - - - 68 39 - - - -
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 33 20 - - - - - 6 - - - 33 26 - - - -
Інші основні засоби 180 13 6 - - - - - 4 - -   13 10 - - - -
Разом 260 390 124 8 - - - - 36 - - - 398 160 - - - -

З рядка 260 гр.14 основні засобі з нульової  залишковою вартістю,  яки продовжують експлуатуватися складають 23 тис. грн. за первісною вартістю. В 2014 році переоцінка не проводилась і строки корисного використання основних засобів не переглядались.

10. Запаси: (тис. грн.)

Стаття Балансова вартість Уцінка
31.12.2014р. 31.12.2013р. 2014рік 2013рік
товари 342 284 -49 91
пмм 1 - - -
Всього: 343 284 -49 91

11. Дебіторська заборгованість: (тис. грн.)

Стаття рядок балансу 31.12.2014р. 31.12.2013р.
за виданими авансами 1130 3 2

Інша поточна дебіторська заборгованість:

за виданими кредитами

за нарахованими відсотками

інша дебіторська заборгованість

1155

1127

-

693

1

4

Всього: 1130 700

         Дебіторська заборгованість за виданими кредитами в балансі обліковується за винятком страхового резерву, який в 2014 році нарахований  в сумі 4 тис. грн.

12. Грошові кошти і їх еквіваленти: (тис. грн.)

Стаття

рядок

балансу

31.12.2014р. 31.12.2013р.
готівка в касі 1166 63 66
на поточних рахунках в банках 1167 8 94
Всього: 1165 71 160

13. Витрати майбутніх періодів: (тис. грн.)

рядок

балансу

31.12.2014р. 31.12.2013р.
Передплата на на періодичні видання 1170 4 4

14. Капітал : (тис. грн.)

Зареєстрований капітал визначено виходячи із зафіксованих  в установчих документах розмірів внесків учасників, сформований повністю в сумі 291 тис. грн..

Резервний капітал – це сума резерву, створеного відповідно до установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Станом на 31.12.2014року резервний капітал створено  повністю в сумі 73 тис. грн. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що розкривається у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), складає станом на 31.12.2014 року в сумі 1245 тис. грн., в тому числі за звітний період 645 тис. грн..

У 2014 році відбувся розподіл прибутку в сумі 336 тис. грн., в тому числі 12 тис. грн.. спрямоване до резервного капіталу та 324 тис. грн. – на виплату дивідендів.   

Станом на 31.12.2014р. (тис.грн.)

Учасник

Загальний розмір вкладів,

 що визначені

Засновницьким договором (тис.грн.)

Частка

у  зареєстрованому

 капіталі %

Лисенко

Сергій Степанович

97 33,333

Сєдих

Григорій Васильович

97 33,333

Лебедєв

Олексій Миколайович

97 33,333
Всього: 291 100

15. Поточні зобов’язання і забезпечення: (тис.грн.)

Кредиторська заборгованість

 за:

рядок балансу 31.12.2014р. 31.12.2013р.
товари, роботи, послуги 1615 2 -
розрахунками з бюджетом 1620 128 76

в т.ч. з

податку на прибуток

1621

128

76

резерв

відпусток працівників

1660

35

30

Доходи майбутніх

періодів

1665 37 25

16. Податки на прибуток

Відстрочені податки на прибуток станом на 31.12.2014 року (грн.)

За МСФЗ

За податковим

Обліком

ТПР

+ВПА/-ВПЗ

(18%) (грн.)

Основні засоби 227800,00 237922,38 10122,38 1822
Товари 342631,86 342229,37 -402,49 -72
Резерв відпусток 34798,73 0,00 3478,73 6264
Всього 8014

Податок на прибуток за податкової декларацією складає 128336грн.

 Пільги

 У 2014 році Ломбард був платником податку на додану вартість до 27 червня 2014 року. Але, протягом строку дії свідоцтва платника ПДВ Ломбард здійснював виключно операції, що не є об`єктом оподаткування ПДВ згідно 196.1.5, або звільнені від оподаткування ПДВ згідно ст.197.19 ПКУ України, тому не нараховував і не сплачував податок на додану вартість до бюджету.

17. Управління ризиками:

         На результати діяльності Ломбарду в 2014 році мало вплив підвищення  цін на дорогоцінні метали як на світовому  ринку так і на ринку України, вироби з яких є основним забезпеченням виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових  кредитів. Крім того, на результати діяльності Ломбарду впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства.

         Фактори ризику стосовно фінансово – господарського стану Ломбарду:

- Нерентабельність – у звітному періоді Ломбард отримав прибуток та не планує отримання збитків у майбутньому;

- Конкуренти – конкурентними перевагами Ломбарду на ринку ломбардних послуг є:

         - позитивна історія співробітництва з постійними клієнтами;

         - гнучка система тарифів та індивідуальний підхід до клієнтів.

- Нестабільність фінансово – господарського стану – Ломбард не має проблем з обслуговуванням взятих на себе фінансових зобов’язань перед учасниками та клієнтами. Ломбард є ліквідною та платоспроможною фінансовою установою.

- Ломбард не має ризиків пов’язаних з судовими процесами, але має ризик неповернення вже  стягнутих судом грошових  коштів, внаслідок незадовільної роботи Державної виконавчої служби України..

         Процес управління ризиками в Ломбарді охоплює всі  види діяльності.

Управління ризиками здійснюється на всіх організаційних рівнях – від керівництва до рівня безпосереднього прийняття ризиків. При цьому в Ломбарді забезпечено чіткий розподіл функцій, завдань обов’язків та повноважень, а також чітку схему відповідальності згідно з таким розподілом.

Зокрема до процесу управління ризиками залучені:

- Керівництво Ломбарду в межах своїх функцій та відповідальності перед учасниками Ломбарду, контрагентами, та органами державного нагляду;

- внутрішній аудитор в межах своїх повноважень та відповідальністю перед Загальними зборами учасників.

18. Події після дати балансу:

Після 01 січня 2015 року до дати затвердження балансу запропоновано здійснити відрахування до фонду дивідендів в сумі 450 тис. грн., що вплине на грошові потоки Ломбарду.

Директор                         ________________   Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер       ________________  Сєдих Анна Олексіївна