КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 12 31
ПідприємствоПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ за ЄДРПОУ 33977438
         

                     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                         за рік 2014 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 

        І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код
рядка
За звітний
період 
За
аналогічний
період    попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 1848 1380
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (         546       ) (         389       )

Валовий:


     прибуток 

2090 1302 991
     збиток  2095 (          -         ) (          -         )
Інші операційні доходи  2120 141 118
Адміністративні витрати  2130 (        643       ) (        607       )
Витрати на збут 2150 (         30         ) (          9         )
Інші операційні витрати  2180 (         -6         ) (        122       )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 (          -          ) (          -          )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

     прибуток 

2190 776 371
     збиток   2195 (          -          ) (          -          )
Дохід від участі в капіталі  2200 - -
Інші фінансові доходи  2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати  2250 (         -         ) (         -         )
Втрати від участі в капіталі  2255 (         -         ) (         -         )
Інші витрати  2270 (         -         ) (         -         )

Фінансовий результатдо оподаткування:

прибуток

2290 776 371
збиток 2295 (          -          ) (          -          )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 131 66
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:

     прибуток 

2350 645 305
     збиток  2355 (         -          ) (         -          )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття  Код
рядка
За звітний
період 
За
аналогічний
період    попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 645 305

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті  Код
рядка
За звітний
період 
За
аналогічний
період    попереднього року
Матеріальні затрати 2500 79 38
Витрати на оплату праці 2505 357 310
Відрахування на соціальні заходи 2510 131 114
Амортизація 2515 40 35
Інші операційні витрати 2520 60 241
Разом 2550 667 738

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті  Код
рядка
За звітний
період 
За
аналогічний
період    попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій  2600   -   -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605   -   -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610   -   -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615   -   -
Дивіденди на одну просту акцію  2650   -   -

Керівник                     _________________________       Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер       _______________________      Сєдих Анна Олексіївна