КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 12 31
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» за ЄДРПОУ 33977438
         

                                       Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

                                                                     За  рік 2014р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

 

Стаття 

Код 

рядка


За звітний період  За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 1857 1370
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування  3010 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 140 117
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 5437 4215
Інші надходження  3095 - 20

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100 (            179            )  (             173            )
Праці 3105 (            293            ) (              258           )
Відрахувань на соціальні заходи  3110 (            146            ) (              125           )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (            142            ) (              83            )
Витрачання  на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (            76             ) (               -             )
Витрачання на оплату авансів 3135 (             2             ) (              -             )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (          6426           )           (           4 640          )
Інші витрачання  3190 (           -             ) (             9              )
Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 247 435

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200 - -
необоротних активів  3205 - -

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215 - -
дивідендів  3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження  3250 - -

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 

3255 (             -              )  (             -              )
необоротних активів  3260 (             28           ) (            23              )
Виплати за деривативами 3270 (             -              ) (             -              )
Інші платежі 3290 (             -              ) (             -              )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 (             28           ) (            23             )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

-

 

-

Отримання позик 3305 - -
Інші надходження  3340 - -

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 (             -              ) (              -             )
Погашення позик  3350 - -
Сплату дивідендів  3355 (         308           ) (            302           )
Інші платежі  3390 (              -             ) (              -             )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395 (          308          ) (            302           )
Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400 -89 110
Залишок коштів на початок року  3405 160 50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 - -
Залишок коштів на кінець року  3415 71 160

 

Керівник                             __________________________           Лисенко Сергій Степанович

 

Головний бухгалтер             __________________________           Сєдих Анна Олексіївна