КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 12 31
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» за ЄДРПОУ 33977438
         

Звіт про власний капітал

за рік 2014 р.


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал  Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок

на початок року

4000 291

 

-

- 61 936 - -

 

1288

 

Коригування:

Зміна облікової політики

4005 -

 

-

- - - - -

 

-

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - -  
Скоригований залишок на початок року 4095 291

 

-

- 61 936 - -

 

1288

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -

 

-

- - 645 - -

 

645

 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200 -

 

-

- - -324 - -

 

-324

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -

 

-

- - - - -

 

-

Відрахування до резервного капіталу 4210 -

 

-

- 12 -12 - -

 

-

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 -

 

-

- - - - -

 

-

Погашення заборгованості з капіталу 4245 -

 

-

- - - - -

 

-

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260 -

 

-

- - - - -

 

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -

 

-

- - - - -

 

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -

 

-

- - - - -

 

-

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - -

-

 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 -

 

-

- 12 309 - -

 

321

Залишок

на кінець року

4300 291 - - 73 1245 - -

 

1609

 

Керівник                                       _____________________                     Лисенко Сергій Степанович

 

Головний бухгалтер                     _____________________                      Сєдих Анна Олексіївна