grante

 

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420


65010 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 216 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.соm

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності

та річних звітних даних

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за 2015 рік

м. Одеса

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167, рішення АПУ від 03.11.2011 №240/5

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон

(0482) 32-46-99

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Ідентифікаційний код

33977438

Місцезнаходження

42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославського, будинок 3, приміщення 12

Дата державної реєстрації

21 червня 2006 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 339 видане 29.08.2006 року реєстраційний номер 15101808 згідно Розпорядження Комісії від 29.08.2006 р. № 6151, код фінансової установи 15

Реєстраційне повідомлення Державної пробірної служби України про внесення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінними каміннями, реєстраційний 002370 від 14.11.2013 року.

Основні види діяльності відповідно до статутних документів

64.92 Інші види кредитування

Зареєстрований статутний капітал, грн.

291 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

8 працівників

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень)

Відокремлений підрозділ № 1 ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Горького, буд. 22

Відокремлений підрозділ № 2 ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Антонова, буд. 6

Засновники ломбарду

Лисенко С.С. – 33,333 %

Сєдих Г.В. – 33,333 %

Лебедєв О.М. – 33,333 %

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 200 від 15 січня 2016 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» проведено за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 01 лютого 2016 року по 05 лютого 2016 року.

Звіт щодо фінансової звітності

Адресат: Керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Можливі користувачі: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ», що додається, та яка складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), рух грошових коштів (за прямим методом) та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере­вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ.

 

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями;

- «Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 04.11.2004 року № 2740 зі змінами та доповненнями;

- Інші нормативно - правові акти, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Фінансова звітність за 2015 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2015 рiк, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року, головна книга, засновницький договір Ломбарду зі змінами, наказ про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику на підприємстві, внутрішня інструкція ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» .

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу ломбарду, проаналiзована облiкова полiтика Ломбарда. Бухгалтерський облiк ломбарду здійснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На товаристві застосовується журнально-ордерна система обліку. Об'єкти оподатковування, за згодою ломбарду, не перевiрялися.

 

Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку в Ломбарді здійснюється вiдповiдно до наказу № 20 «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику в товаристві» від 26.02.2015 року зі змінами, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996, Постанови КМУ від 28.02.2000 року № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» зі змінами та доповненнями, набрання чинності ЗУ від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та iнших нормативних документів.

Відповідальність управлінського персоналу Ломбарду за фінансову звітність

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;

- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Ломбарду;

- Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Ломбард буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Ломбарду також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Ломбарді;

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів ломбарду;

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних грошових коштів у касі, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на Товаристві цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, і ніякі інші аудиторські процедури не можуть бути використані замість інвентаризації (опитування та інші), ми не можемо дати повної аудиторської гарантії що стосовно залишків по касі у сумі 99 741,36 грн. У зв'язку з цим, ми висловлюємо модифіковану думку (умовно-позитивну).

 

Умовно – позитивна думка

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» станом на 31.12.2015 р. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання інформації про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.

Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р., подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та його фiнансовi результати вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.

В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".

 

Інша допоміжна інформація

Система внутрішнього аудиту

Згідно Протоколу загальних зборів учасників № 67 від 28.10.2014 року в ПОВНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» була створена Служба внутрішнього аудиту та призначена посадова особа на посаду внутрішнього аудитора, яка здійснює свою діяльність на підставі Положення «Про службу внутрішнього аудиту».

Поновлення діяльності

В звітному році Товариство здійснювало діяльність згідно Засновницького договору.

Події після дати балансу

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2016 р. до аудиторської перевірки, не відбувалися.

При перевірці узгодження показників різних форм попередньої фінансової звітності порушень не встановлено.

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Засновницьким договором Ломбарду. Управління Ломбардом здійснюють: Загальні збори, Директор. При необхідності, за рішенням зборів учасників, для перевірки господарської діяльності залучається аудитор чи аудиторська фірма.

Ломбард проводить Збори Учасників по результатах господарської діяльності за відповідний квартал та рік, на яких розглядаються підсумки господарської діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Ломбард проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення директор.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством.

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

За станом на 31.12.2015 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» в порівнянні з даними на початок 2015 року збільшились на 60,7 % і відповідно складають 2 911 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Аудит нематерiальних активiв

Нематеріальні активи на балансі ломбарду представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення господарської діяльності.

Станом на 31.12.2015 року нематеріальні активи по первісній вартості складають 26 тис. грн., накопичена амортизація складає 13 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 року складає 13 тис. грн.

Визнання та облік нематеріальних активів відповідають МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Аудит основних засобiв

Визнання основних засобів, визначення їх первісної вартості здійснюються відповідно до МСБО № 16 “Основні засоби” - за історичною вартістю. Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2015 року, складає 418 тис. грн. Знос основних засобiв складає 193 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв становить 225тис.грн.

 

Аудит фiнансових інвестицій

Станом на 31.12.2015 року фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.

Аудит запасiв

Запаси, відповідно до вимог МСФЗ 2, оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено.

Станом на 31.12.2015 року запаси складають 760 тис. грн.

Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2015 року, складає 1 799 тис. грн., в т. ч. дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 5 тис. грн., інша поточна дебiторська заборгованість – 1 794 тис. грн.

Прострочена дебіторська заборгованість, яку можна оцінити як сумнівний борг в Ломбарді відсутня та в бухгалтерському обліку не відображено.

Довгострокова дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2015 року, відсутня.

Аудит грошових коштiв

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй ломбардом здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi". Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Залишок грошових коштів по касі, станом на 31.12.2015 року, складає 99 741,36 грн.

Аудиторська процедура «Спостереження» для підтвердження фактичної наявності грошових коштів в касі не виконана. У зв'язку з тим, що ми не мали можливості бути присутніми при інвентаризації каси, так як вона проводилася раніше дати призначення нас аудиторами, для перевірки нам було надано ОСВ, ПКО та ВКО, касова книга, картки рахунку 30 і 31 та інші первинні документи. Вивчивши і проаналізувавши всі надані нам документи, ґрунтуючись на довірі до управлінського персоналу, при складанні їх, ми підтверджуємо залишок по касі на 31.12.2015 року. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, і ніякі інші аудиторські процедури не можуть бути використані замість інвентаризації (опитування та інші), ми не можемо дати повної аудиторської гарантії що стосовно залишків по касі. У зв'язку з цим, ми висловлюємо модифіковане думку (умовно-позитивний).

Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi". Залишок грошових коштів на поточному та інших рахунках в банках, станом на 31.12.2015 року складає 8 тис. грн.

На кінець звітного періоду витрати майбутніх періодів складають 6 тис. грн.

Аудит зобов’язань і забезпечень.

Станом на 31.12.2015 року загальні зобов’язання ломбарду збільшились до 813 тис. грн., тобто на 302,5 %.

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань ломбарду присвоює їм відповідну категорію.

Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2015 року відсутні.

Поточні зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2015 року, складають 813 тис. грн., у тому числi: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 2 тис. грн., за розрахунками з бюджетом (податок на прибуток) – 288 тис. грн., за розрахунками з учасниками складає 421 тис. грн., резерв для забезпечення оплати основних та додаткових відпусток працівникам складає 39 тис. грн. та доходи майбутніх періодів – 63 тис. грн.

Нарахування та виплата заробiтної плати в ломбарді здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України «Про працю», Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. В ломбарді здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером ломбарду. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39.

Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» складає 2 098 тис. грн., з яких зареєстрований капітал складає 291 тис. грн., резервний капітал – 73 тис. грн., нерозподілений прибуток складає 1734 тис. грн. Заявлений у установчих документах зареєстрований капітал товариства сплачений у повному обсязі.

На протязі 2015 року зареєстрований капiтал не змінювався, згідно з установчими документами сформований у повному обсязі.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі ломбарду в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

відображених у фінансовій звітності.

Чистий прибуток поточного року складає 1347 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності ломбарду ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ломбарду за 2015 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2015 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат ломбарду, а також розкриває інформацію про них.

Звіт про рух грошових коштів

Незалежний аудитор відмічає, що метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах ломбарді та їх еквівалентах за звітний період.

Незалежний аудитор відмічає, що чистий рух від операційної діяльності ломбарду складає 435 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності має від’ємне значення у розмірі 24 тис. грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності має від’ємне значення у розмірі 374 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок грошових коштів Ломбарду склав 108 тис. грн.

Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують суми та розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо руху грошових коштів в цілому. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про рух грошових коштів дає обґрунтовану підставу для висловлення думки:

а) фінансові звіти, а саме звіт про рух грошових коштів товариства в цілому справедливо й достовірно відображає рух грошових коштів товариства за 2015 рік, відповідно до МСФО;

б) товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2015 року.

Звіт про власний капітал

В процесі аудиторської перевірки, Аудитором було отримано достатньо документів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації про власний капітал та змін у звітному періоді, згідно концептуальній основі.

Загальними змінами власного капіталу у 2015 році були: отримання прибутку по результатах діяльності у 2015 році, у розмірі 1347 тис. грн., з яких виплата дивідендів власникам склала 850 тис. грн.

Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують суми та розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо власного капіталу в цілому. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про власний капітал дає обґрунтовану підставу для висловлення думки:

а) фінансові звіти, а саме звіт про власний капітал товариства в цілому справедливо й достовірно відображає власний капітал ломбарду у 2015 році, згідно концептуальній основі;

б) ломбард в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2015 року.

Відповідність Порядку складання та подання звітності Ломбарду яка надається до Нацкомфінпослуг.

На думку незалежного аудитора звітність Ломбарду за 2015 рік складена у відповідності до Порядку складання та подання звітності Ломбарду, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004р. № 2740 із змінами та доповненнями.

Форми звітних даних заповнюються Ломбардом на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період.

Форми звітних даних, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях. При відображенні інформації в звітності відсутні підчистки, помарки і виправлення.

Оцінка ризиків та систем управління ними

При оцінці ризиків Ломбард дотримується вимог Нацкомфінпослуг. Система управління ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцінці майна. Управління ризиками здійснюється директором Ломбарду та відповідальним по фінансовому моніторингу.

Керівництво Ломбарду володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і вирішує напрямки проведення активних операцій.

Процентний ризик

Ломбард не має значного процентного ризику у зв'язку з тим, що більшість фінансових інструментів є короткостроковими.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Ломбарду і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни.

Отримання коштів відбувається шляхом використовування різних інструментів, включаючи збільшення статутного капіталу, формуванню резервного фонду, завдяки цьому послаблюється залежність від одного джерела фінансування, що як правило, зменшує вартість засобів. Ризик ліквідності помірний.

Оцінка кваліфікаційних вимог керівництва Ломбарду

Згідно Розпорядження Держфінпослуг № 1590 від 13.07.2004 р. „Про затвердження професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ”, а також діючим у Ломбарді посадовими інструкціями до директора та головного бухгалтера з моменту призначення на посаду були дотримані професійні вимоги до їх освіти та досвіду. Кожен з них має вищу освіту та певний досвід роботи згідно зайнятим посадам.

Так директор має свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників ломбардів № 109 від 06.04.2013 року, Головний бухгалтер має свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів № 107 від 06.04.2013 року.

Незалежний аудитор відмічає, що Ломбард дотримується кваліфікаційних вимог до відповідального з фінансового моніторингу. Періодично проводити заняття з особовим складом з доведення вимог положень про фінансовий моніторинг. На момент проведення аудиту заняття проведені, основні вимоги доведені.

Директор/Аудитор

АКФ “Грантьє” ___________________ О.С.Пархоменко

(підпис) (сертифікат аудитора серії А №006098)

м. Одеса

05.02.2016 року