КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

12


31

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

Територія __Сумська обл_м. Охтирка_________________________________________

за КОАТУУ

5910200000

Організаційно-правова форма господарювання _ПОВНЕ ТОВАРИСТВО_____________

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності __інші види кредитування_________________________

за КВЕД

64.92

Середня кількість працівників1 __8___________________________________________________________

Адреса, телефон _42700 м. Охтирка, вул.. Ярославського, буд.3, прим. 12 (05446)42827______

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

           

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31грудня 2015р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

18

13

первісна вартість

1001

26

26

накопичена амортизація

1002

8

13

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби

1010

237

225

первісна вартість

1011

398

418

знос

1012

161

193

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

8

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

263

238

II. Оборотні активи

Запаси

1100

343

760

Товари

1101

342

760

Виробничі запаси

1101

1

 

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

3

5

з бюджетом

1135

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1127

1794

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

71

108

Готівка

1166

63

100

Рахунки в банках

1167

8

8

Витрати майбутніх періодів

1170

4

6

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

1548

2673

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

1811

2911

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

4

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

291

291

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Резервний капітал

1415

73

73

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1245

1734

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Усього за розділом I

1495

1609

2098

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Усього за розділом II

1595

-

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

2

2

розрахунками з бюджетом

1620

128

288

у тому числі з податку на прибуток

1621

128

288

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

421

Поточні забезпечення

1660

35

39

Доходи майбутніх періодів

1665

37

63

Інші поточні зобов’язання

1690

-

-

Усього за розділом IІІ

1695

202

813

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

1811

2911

Керівник __________________ Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер __________________ Сєдих Анна Олексіївна

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.