ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

  Фінансова звітність ( примітки) яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

ЗМІСТ: 1. Загальна інформація


2. Основи представлення фінансової звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Виручка від реалізації

5. Собівартість реалізації

6. Адміністративні витрати

7. Витрати на збут

8. Інші доходи і витрати

9. Основні засоби і нематеріальні активи

10. Запаси

11. Дебіторська заборгованість

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

13. Витрати майбутніх періодів

14. Власний капітал

15. Поточні зобов’язання і забезпечення

16. Податки на прибуток

17. Операції зі зв’язаними сторонами

18. Управління ризиками

19. Події після дати балансу

1. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» (далі Ломбард) є юридичною особою створеною, відповідно до законодавства України. Ломбард створено 21 червня 2006 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі № 16301020000000475 від 21 червня 2006 року. Ломбард має статус фінансової установи свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №339 від 29 серпня 2006 року. Місцезнаходження Ломбарду: м. Охтирка, Сумської обл., вул.. Ярославського, буд. 3, приміщення 12. Ломбард має два відокремлених підрозділи, яки розташовані в Сумській області за адресами: м. Тростянець, вул.. Горького, 22, та м. Лебедин, вул.. Антонова, 6.

До 27 червня 2014 року Ломбард являвся платником ПДВ, а 27 червня 2014 року Ломбард втратив такий статус, у зв’язку з анулюванням свідоцтва платника ПДВ згідно рішення Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області № 7/14Ю від 27.06.2014 року.

Основним видом діяльності Ломбарду є надання фінансових кредитів виключно фізичним особам під заставу за рахунок власних коштів.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

Ця фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ).

2. Основи представлення фінансової звітності

Ломбард перейшов на МСФЗ 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ». Керуючись МСФЗ1, Ломбард обрав першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Ломбарду складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Відповідно до МСФЗ1, Ломбард використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності згідно МСФЗ, яка відповідає стандартам МСФЗ, чинними на дату фінансової звітності за МСФЗ (тобто станом на 31 грудня 2015 року).

3. Основні принципи облікової політики

Основні засоби

Основні засоби, придбанні після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, яки збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, яки не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується – це первісна вартість об’єкту основних засобів або переоцінена вартість за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість визнається такої, що дорівнює нулю.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Термін корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

Будинки 20-30 років, крім орендованих, яки амортизуються згідно з терміном дії договору оренди;

Машини та обладнання 2 – 7 років.

Меблі, та інші основні засоби – 2 – 7 років

Термін корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховуються як зміни облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, визначаються як різниця між сумами від продажу і балансової вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну експлуатації. Метод нарахування амортизації аналізується на кінець кожного фінансового року. Ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. Витрати на поліпшення, модернізацію, модифікацію тощо відносяться на збільшення балансової вартості нематеріального активу, а витрати на підтримку об’єкта у придатному для використання стані відносяться до витрат того періоду в якому вони відбуваються.

Операційна оренда

Орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді в якому вони були понесені.

Протягом звітного періоду Ломбард не здавав активи в оренду.

Операції зі зв’язаними сторонами

Зв’язаними сторонами вважаються:

Засновники та члени їх сімей;

Провідний управлінський персонал: директор та головний бухгалтер Ломбарду

Операція зі зв'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує, та зв'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти оцінюються та відображаються за балансової вартістю.

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами, враховуючи короткостроковість дії кредитів, та забезпечення заставою відображаються протягом всього терміну дії кредиту за балансової вартістю.

Податок на прибуток

У зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового Кодексу України, які дозволяють за рішенням платника податків визначати об’єкт оподаткування за правилами бухгалтерського обліку без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають між податковим та бухгалтерським об’єктом оподаткування податком на прибуток, Ломбардом було прийняте рішення визначати об’єкт оподаткування за правилами бухгалтерського обліку.

Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати, за виключенням тих випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у власному капіталі.

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування встановлених законодавством, чинним на звітну дату.

Доходи та витрати

Доходи і витрати визнаються тільки тоді, коли їх можна достовірно оцінити та існує імовірність надходження (понесення) економічних вигід, пов’язаних з певною операцією або подією.

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно, тобто за принципом відповідності доходів та витрат.

Доходи та витрати оцінюються за справедливою вартістю, яка була отримана (понесена) або підлягає отриманню (понесенню).

Доходи та витрати визнаються у тому періоді в якому вони виникли (принцип нарахування та відповідності доходів та витрат). Ломбард застосовує для визнання доходів та витрат з метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності метод нарахування в межах принципу обачності. Процентні доходи та витрати визначаються у звіті про фінансові результати на базі нарахувань.

Непроцентні доходи та витрати визнаються в момент проведення операції за принципом відповідності.

Доходи і витрати в звіті про фінансові результати представлені наступним чином в тис. грн.:

4. Виручка від реалізації: (тис. грн.)

Стаття

2015 рік

2014 рік

% за користування

кредитами

2025

1148

Дохід від

реалізації заставленого майна

993

700

Всього

3018

1848

5. Собівартість реалізації: (тис. грн.)

собівартість реалізованого

заставленого майна

2015 рік

2014 рік

728

546

6. Адміністративні витрати: (тис. грн.)

Стаття

2015 рік

2014 рік

матеріальні витрати

82

38

витрати на оплату праці

437

335

відрахування на соціальні заходи ***

112

123

амортизація

38

35

витрати на охорону

28

28

витрати на оренду

40

26

витрати на комунальні послуги

11

18

Інші адміністративні витрати

49

40

Всього:

797

643

*** У 2015 році відрахування на соціальні заходи проводилися із застосуванням понижуючого коефіцієнту до основної ставки єдиного внеску. Середньорічний понижуючий коефіцієнт склав 25,632%, що призвело до економії грошових коштів у сумі 60 тис. грн.

7. Витрати на збут: (тис. грн.)

Стаття

2015 рік

2014 рік

витрати пов’язані з реалізацією

заставленого майна

18

13

витрати на рекламу

3

7

Інші витрати

22

10

Всього:

43

30

8. Інші операційні доходи та витрати: (тис. грн.)

Стаття

2015 рік

2014 рік

дохід у вигляді пені за невиконання

умов договору фінансового кредиту

246

139

дохід у вигляді відсотків від

залишків коштів на рахунку в банках

1

1

Інші доходи

1

1

Всього доходів:

247

141

Уцінка товарів

13

-49

витрати

на створення

резерву відпусток

42

34

витрати на створення страхового резерву

-

4

штрафи визнані

-

4

благодійна допомога

-

1

інші операційні витрати

8

-

Всього витрат:

63

-6

9. Основні засоби та нематеріальні активи:

Станом на 31 грудня основні засоби і нематеріальні активи представлені наступним чином:

I. Нематеріальні активи (тис. грн.) ряд. 1000-1002 балансу

Групи нематеріальних активів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Залишок на кінець року

 
 

первісна (переоціне-на) вартість

накопичена амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

 
 

1

3

4

5

8

9

10

14

15

 

Інші нематеріальні активи

26

8

-

-

-

5

26

13

 

Разом

26

8

-

-

-

5

26

13

 

II. Основні засоби (тис. грн.) ряд.1010-1012 балансу

Групи основних засобів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Залишок на кінець року

 
 

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоціне-на) вартість

знос

первісна (перео-цінена) вартість

знос

 
 

1

3

4

5

8

9

10

11

14

15

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

284

85

-

-

-

14

-

284

99

 

Машини та обладнання

68

39

14

3

3

10

-

79

46

 

Транспортні засоби

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

33

26

10

-

-

10

-

43

36

 

Інші основні засоби

13

10

-

1

1

3

-

12

12

 

Разом

398

160

8

4

4

37

-

418

193

 

Станом на 31 грудня 2015р. основні засоби з нульової залишковою вартістю, які продовжують експлуатуватися, складають 47 тис. грн. за первісною вартістю. В 2015 році переоцінка основних засобів не проводилась і строки корисного використання основних засобів не переглядались.

10. Запаси: (тис. грн.)

Стаття

Балансова вартість

Уцінка

31.12.2015р.

31.12.2014р.

2015рік

2014рік

товари

760

342

13

-49

пмм

-

1

-

-

Всього:

760

343

13

-49

11. Дебіторська заборгованість: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2015р.

31.12.2014р.

за виданими авансами

1130

5

3

Інша поточна дебіторська заборгованість:

за виданими кредитами

за нарахованими відсотками

інша дебіторська заборгованість

1155

1794

-

-

1127

-

-

Всього:

 

1799

1130

Дебіторська заборгованість за виданими кредитами в балансі обліковується за винятком страхового резерву, який в станом на 31.12.2015р. складає 4 тис. грн.

12. Грошові кошти і їх еквіваленти: (тис. грн.)

Стаття

рядок

балансу

31.12.2015р.

31.12.2014р.

готівка в касі

1166

100

63

на поточних рахунках в банках

1167

8

8

Всього:

1165

108

71

13. Витрати майбутніх періодів: (тис. грн.)

Стаття

рядок

балансу

31.12.2015р.

31.12.2014р.

Передплата на на періодичні видання

1170

6

4

Витрати майбутніх періодів за МСФЗ враховуються як аванси видані, але відображені у звітності в статті «Витрати майбутніх періодів»

14. Власний капітал : (тис. грн.)

Зареєстрований капітал визначено виходячи із зафіксованих в установчих документах розмірів внесків учасників, сформований повністю в сумі 291 тис. грн..

Резервний капітал – це сума резерву, створеного відповідно до установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Станом на 31.12.2015року резервний капітал створено повністю в сумі 73 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що розкривається у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), складає станом на 31.12.2015 року суму 1734 тис. грн., в тому числі за звітний період 1347 тис. грн..

У 2015 році відбувся розподіл чистого прибутку в сумі 850 тис. грн., в тому числі 850тис. грн. – на виплату дивідендів.

Станом на 31.12.2015р. (тис. грн.)

Учасник

Загальний розмір вкладів,

що визначені Засновницьким договором (тис. грн.)

Частка

у зареєстрованому

капіталі %

Лисенко

Сергій Степанович

97

33,333

Сєдих

Григорій Васильович

97

33,333

Лебедєв

Олексій Миколайович

97

33,333

Всього:

291

100

15. Поточні зобов’язання і забезпечення: (тис. грн.)

Кредиторська заборгованість

за:

рядок балансу

31.12.2015р.

31.12.2014р.

товари, роботи, послуги

1615

2

2

розрахунками з бюджетом

1620

288

128

в т.ч. з

податку на прибуток

1621

288

128

резерв

відпусток працівників

1660

39

35

Доходи майбутніх

періодів

1665

63

37

16. Податок на прибуток

З 01 січня 2015 року Ломбардом прийняте рішення об’єкт оподаткування податком на прибуток Ломбарду визначати виходячи з фінансового результату за даними бухгалтерського обліку, що ведеться згідно з МСБО, без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України. Відстрочені податкові активи в розмір 8014,00 грн., які були розраховані за даними податкового обліку минулих періодів і відображені у фінансовій звітності за 2014 рік, вважати такими, що не впливають на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності, тобто несуттєвими. Сума нерозподіленого прибутку, визначена станом на 01 січня 2015 року, зменшена на суму відстрочених податкових активів в розмірі 8014,00 грн. У фінансовій звітності за 2015рік скориговано залишок нерозподіленого прибутку на суму 8 тис. грн., що відображено у ряд. 4090 «Звіту про власний капітал».

Для визначення розміру податку на прибуток, який підлягає сплаті за 2015 рік, об’єкт оподаткування, відображений в ряд. 2290 «Звіту про фінансові результати», було зменшено на 35 тис. грн. – на суму витрат на оплату відпусток працівникам які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, так як ці витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

Податок на прибуток за податкової декларацією за 2015 рік складає 287796 грн.

Пільги

У 2015 році Ломбард не користувався пільгами зі сплати будь-яких податків та зборів.

17. Операції зі зв’язаними сторонами: (тис. грн.)

види виплат

2015 рік

2014 рік

нараховані

сплачені

нараховані

сплачені

дивіденди учасникам Ломбарду

850

400

336

336

заробітна плата управлінському персоналу

168

168

134

134

заробітна плата членам

сімей учасників Ломбарду

121

121

151

151

оренда автомобіля у у учасників

2

2

2

2

18. Управління ризиками:

На результати діяльності Ломбарду в 2015 році мали вплив нестабільність цін на дорогоцінні метали як на світовому ринку так і на ринку України, вироби з яких є основним забезпеченням виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових кредитів. Крім того, на результати діяльності Ломбарду впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства.

Фактори ризику стосовно фінансово – господарського стану Ломбарду:

- нерентабельність – у звітному періоді Ломбард отримав прибуток та не планує отримання збитків у майбутньому;

- конкуренти – конкурентними перевагами Ломбарду на ринку ломбардних послуг є:

- позитивна історія співробітництва з постійними клієнтами;

- гнучка система тарифів та індивідуальний підхід до клієнтів.

- Нестабільність фінансово – господарського стану – Ломбард не має проблем з обслуговуванням взятих на себе фінансових зобов’язань перед учасниками та клієнтами. Ломбард є ліквідною та платоспроможною фінансовою установою.

- Ломбард не має ризиків пов’язаних з судовими процесами, але має ризик неповернення вже стягнутих судом грошових коштів, внаслідок незадовільної роботи Державної виконавчої служби України.

Процес управління ризиками в Ломбарді охоплює всі види діяльності

Управління ризиками здійснюється на всіх організаційних рівнях – від керівництва до рівня безпосереднього прийняття ризиків. При цьому в Ломбарді забезпечено чіткий розподіл функцій, завдань обов’язків та повноважень, а також чітку схему відповідальності згідно з таким розподілом.

Зокрема до процесу управління ризиками залучені:

- Керівництво Ломбарду в межах своїх функцій та відповідальності перед учасниками Ломбарду, контрагентами, та органами державного нагляду;

- внутрішній аудитор в межах своїх повноважень та відповідальністю перед Загальними зборами учасників.

19. Події після дати балансу:

Після 01 січня 2016 року до дати затвердження балансу ніяких подій не відбулося.

Директор ________________ Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер ________________ Сєдих Анна Олексіївна