КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

12


31

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ

за ЄДРПОУ

33977438

         

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 2015 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3019

1848

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 728 )

( 546 )

Валовий:

прибуток

2090

2291

1302

збиток

2095

( - )

( - )

Інші операційні доходи

2120

247

141

Адміністративні витрати

2130

( 797 )

( 643 )

Витрати на збут

2150

( 43 )

( 30 )

Інші операційні витрати

2180

( 63 )

( -6 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( - )

( - )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

1635

776

збиток

2195

( - )

( - )

Дохід від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

-

-

Інші доходи

2240

-

-

Фінансові витрати

2250

( - )

( - )

Втрати від участі в капіталі

2255

( - )

( - )

Інші витрати

2270

( - )

( - )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

1635

776

збиток

2295

( - )

( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

288

131

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

1347

645

збиток

2355

( - )

( - )

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1347

645

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

89

79

Витрати на оплату праці

2505

467

357

Відрахування на соціальні заходи

2510

119

131

Амортизація

2515

42

40

Інші операційні витрати

2520

186

60

Разом

2550

903

667

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

Керівник _________________________ Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер _______________________ Сєдих Анна Олексіївна