КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015


12

31

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

         

                                                                     (найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За  рік 2015р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

3038

1857

Повернення податків і зборів

3005

-

-

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

Цільового фінансування 

3010

-

-

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

246

140

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

8608

5437

Інші надходження 

3095

-

-

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

(            251          )

(            179            )

Праці

3105

(            376           )

(            293            )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(            136            )

(            146            )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(            266           )

(            142            )

Витрачання  на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

(            128           )

(            76             )

Витрачання на оплату авансів

3135

(             2             )

(             2             )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(         10426         )          

(          6426           )          

Інші витрачання 

3190

(             1             )

(             -             )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

435

247

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

-

-

необоротних активів 

3205

-

-

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

-

-

дивідендів 

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Інші надходження 

3250

-

-

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(             -              )

(             -              )

необоротних активів 

3260

(            24           )

(             28           )

Виплати за деривативами

3270

(             -              )

(             -              )

Інші платежі

3290

(             -              )

(             -              )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(             24           )

(             28           )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

-

 

-

Отримання позик

3305

-

-

Інші надходження 

3340

-

-

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(             -              )

(             -              )

Погашення позик 

3350

-

-

Сплату дивідендів 

3355

(           374           )

(           308           )

Інші платежі 

3390

(              -             )

(              -             )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

(          374          )

(          308          )

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

37

-89

Залишок коштів на початок року 

3405

71

160

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

-

-

Залишок коштів на кінець року 

3415

108

71

 

Керівник                                __________________________           Лисенко Сергій Степанович

 

 

Головний бухгалтер             __________________________           Сєдих Анна Олексіївна