КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


31

12

2015

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

         

                                                                                   (найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 2015 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстро-ваний капітал

Капітал у дооцін-ках

Додатко-вий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

291

-

-

73

1245

-

-

1609

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

4010

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

4090

-

-

-

-

-8

-

-

-8

Скоригований залишок на початок року

4095

291

-

-

73

1237

-

-

1601

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

-

-

-

-

1347

-

-

1347

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

-

-

-

-

-850

-

-

-850

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до резервного капіталу

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

4290

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін у капіталі

4295

-

-

-

-

497

-

-

497

Залишок

на кінець року

4300

291

-

-

73

1734

-

-

2098

 

Керівник                                        _____________________                                             Лисенко Сергій Степанович

 

Головний бухгалтер                       _____________________                                             Сєдих Анна Олексіївна