grante

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www. grantye.соm


 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності

та річних звітних даних

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за 2016 рік

м. Одеса

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

Інформація про аудитора

Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2021р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Ідентифікаційний код

33977438

Місцезнаходження

42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославського, будинок 3, приміщення 12

Дата державної реєстрації

21 червня 2006 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 339 видане 29.08.2006 року реєстраційний номер 15101808 згідно Розпорядження Комісії від 29.08.2006 р. № 6151, код фінансової установи 15

Реєстраційне повідомлення Державної пробірної служби України про внесення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінними каміннями, реєстраційний 002370 від 14.11.2013 року.

Основні види діяльності відповідно до статутних документів

64.92 Інші види кредитування

Зареєстрований статутний капітал, грн.

291 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

9 працівників

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень)

Відокремлений підрозділ № 1 ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Горького, буд. 22

Відокремлений підрозділ № 2 ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Антонова, буд. 6

Відокремлений підрозділ № 3 ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: м. Суми, вул. Зеленко, буд. 8

Засновники ломбарду

Лисенко С.С. – 33,333 %

Сєдих Г.В. – 33,333 %

Лебедєв О.М. – 33,333 %

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 200 від 01 листопада 2016 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» проведено за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 13 лютого 2017 року по 17 лютого 2017 року.

Звіт щодо фінансової звітності

Адресат: Керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Можливі користувачі: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ», що додається, та яка складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), рух грошових коштів (за прямим методом) та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Нами не були отримані підтвердження, які необхідні для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів стосовно підтвердження статті дебіторської заборгованості, яка включена у звіт про фінансовий стан на 31.12.2016 року у розмірі 404 тис. грн. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні статті дебіторської заборгованості на зазначену суму, але можливий вплив на фінансову звітність цього викривлення, є суттєвим, але не всеохоплюючим для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

 

Умовно – позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати і рух грошових за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

За станом на 31.12.2016 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» в порівнянні з даними на початок 2016 року збільшились на 23,77 % і відповідно складають 3 603 тис. грн. збільшення відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості та запасів.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Аудит зобов’язань і забезпечень.

Станом на 31.12.2016 року загальні зобов’язання ломбарду зменшились до 475 тис. грн., тобто на 41,57 %.

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках.

Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2016 року відсутні.

Поточні зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2016 року, складають 475 тис. грн..

Нарахування та виплата заробiтної плати в ломбарді здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України «Про працю», Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. В ломбарді здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером ломбарду. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39.

Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2016 року загальний розмір власного капіталу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» складає 3 128 тис. грн., з яких зареєстрований капітал складає 291 тис. грн., резервний капітал – 73 тис. грн., нерозподілений прибуток складає 2 764 тис. грн. Заявлений у установчих документах зареєстрований капітал товариства сплачений у повному обсязі.

На протязі 2016 року зареєстрований капiтал не змінювався, згідно з установчими документами сформований у повному обсязі.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі ломбарду в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

відображених у фінансовій звітності.

Чистий прибуток поточного року складає 1 630 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності ломбарду ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ломбарду за 2016 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2016 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат ломбарду, а також розкриває інформацію про них.

Директор/Аудитор

АКФ “Грантье” ___________________ О.С.Пархоменко

(підпис) (сертифікат аудитора серії А №006098)

24.02.2017 року

м. Одеса