Додаток 1 до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"


Дата (рiк, мiсяць, число)

КОДИ

2016

12

31

Пiдприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ"

за ЄДРПОУ

33977438

Територiя

СУМСЬКА

за КОАТУУ

5910200000

Організаційно-правова форма господарювання  Повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності

інші види

кредитування

за КВЕД

64.92

Середня кількість працівників 1

  9

Aдреса, телефон

Ярославського, буд. 3,прим. 12, м. ОХТИРКА, ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 42700               42827

Одиницявимiру: тис.

грн. без десятковогознака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід

 

грошові показникиякого наводятьсяв гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 р.

 

 Форма №1 Код за ДКУД 

 1801001

 

A К Т И В

Код

рядка

На початокзвітного періоду

На кiнецьзвiтного перiоду

 

 

1

2

3

4

 

І. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи

1000

13

9

 

 

первісна вартість

1001

26

26

 

накопичена амортизація

1002

13

17

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

 

Основні засоби

1010

225

241

 

первісна вартість

1011

418

447

 

знос

1012

193

206

 

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

-

-

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

-

-

 

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

-

-

 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

-

-

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

які обліковуються за методом участі в капіталі

 

інших підприємств

1030

-

-

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

-

-

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

 

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

 

Гудвіл

1050

-

-

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

-

-

 

Інші необоротні активи

1090

-

-

 

Усього за розділом І

1095

238

250

 

ІІ. Оборотні активи

 

Запаси

1100

760

1 036

 

Виробничі запаси

1101

-

-

 

Незавершене виробництво

1102

-

-

 

Готова продукція

1103

-

-

 

Товари

1104

760

1 025

 

Поточні біологічні активи

1110

-

-

 

Депозити перестрахування

1115

-

-

 

Векселі одержані

1120

-

-

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

-

-

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

за виданими авансами

1130

5

7

 

 

з бюджетом

1135

-

-

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

-

-

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

-

-

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 794

2 020

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

108

285

 

Готівка

1166

100

147

 

Рахунки в банках

1167

8

138

 

Витрати майбутніх періодів

1170

6

5

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

 

у тому числі в:

1181

-

-

 

резервах довгостроковихзобов’язань

 

 

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

 

резервах незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

2 673

3 353

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

2 911

3 603

Пасив

Код

На початок

На кiнець

рядка

звітного періоду

звiтного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

291

291

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

73

73

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1 734

2 764

Неоплачений капітал

1425

(

-

)

(

-

)

Вилучений капітал

1430

(

-

)

(

-

)

Інші резерви

1435

-

-

Усього за розділом І

1495

2 098

3 128

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

-

-

Пенсійні зобов’язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви

1530

-

-

у тому числі:

1531

-

-

резерв довгостроковихзобов’язань

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

-

-

резерв незароблених премій

1533

-

-

інші страхові резерви

1534

-

-

Інвестиційні контракти

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

-

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Векселі видані

1605

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

2

3

розрахунками з бюджетом

1620

288

357

у тому числі з податку на прибуток

1621

288

357

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

421

-

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

-

-

Поточні забезпечення

1660

39

48

Доходи майбутніх періодів

1665

63

67

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

-

-

Інші поточні зобов'язання

1690

-

-

Усього за розділом ІІІ

1695

813

475

ІV. Зобов’язання, пов’язаніз необоротнимиактивами,

1700

-

-

утримуванимидля продажу, та групамивибуття

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

-

-

Баланс

1900

2 911

3 603

Керiвник

Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер

Сєдих Анна Олексіївна

                                         


1  Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.