ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Фінансова звітність (примітки), яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

 

ЗМІСТ:

1. Загальна інформація


2. Основи представлення фінансової звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Виручка від реалізації

5. Собівартість реалізації

6. Адміністративні витрати

7. Витрати на збут

8. Інші доходи і витрати

9. Основні засоби і нематеріальні активи

10. Запаси

11. Дебіторська заборгованість

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

13. Витрати майбутніх періодів

14. Власний капітал

15. Поточні зобов’язання і забезпечення

16. Податки на прибуток

17. Операції зі зв’язаними сторонами

18. Управління ризиками

19. Події після дати балансу

1. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» (далі Ломбард) є юридичною особою створеною, відповідно до законодавства України. Ломбард створено 21 червня 2006 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі № 16301020000000475 від 21 червня 2006 року. Ломбард має статус фінансової установи свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №339 від 29 серпня 2006 року. Місцезнаходження Ломбарду: м. Охтирка, Сумської обл., вул. Ярославського, буд. 3, приміщення 12. Ломбард станом на 01.01.2016 року мав два відокремлених підрозділи, які розташовані в Сумській області за адресами: м. Тростянець, вул. Горького, 22, та м. Лебедин, вул. Антонова, 6. В 2016 році було відкрито відокремлений підрозділ №3 в м. Суми, за адресою вул. Зеленко, б. 8.

Основним видом діяльності Ломбарду є надання фінансових кредитів виключно фізичним особам під заставу за рахунок власних коштів.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

Ця фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ).

2. Основи представлення фінансової звітності

Ломбард перейшов на МСФЗ 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ». Керуючись МСФЗ1, Ломбард обрав першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Ломбарду складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Відповідно до МСФЗ1, Ломбард використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності згідно МСФЗ, яка відповідає стандартам МСФЗ, чинними на дату фінансової звітності за МСФЗ (тобто станом на 31 грудня 2016 року).

Ломбардом прийнято рішення не застосовувати при складанні фінансової звітності за 2016 рік МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». В 2016 році кумулятивний рівень інфляції за 2014, 2015, 2016 роки склав 101,2% >100%, що є однією з умов застосування МСБО29. Але, крім зазначеної умови, на думку Ломбарду, інші умови, встановлені стандартом, не виконуються, що дозволяє Ломбарду не застосовувати вимоги МСБО29 при складанні фінансової звітності за 2016 рік.

3. Основні принципи облікової політики

Основні засоби

Основні засоби, придбанні після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, – це первісна вартість об’єкту основних засобів або переоцінена вартість за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість визнається такою, що дорівнює нулю.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Терміни корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

- Будинки – 20-30 років, крім орендованих, які амортизуються згідно з терміном дії договору оренди;

- Машини та обладнання – 2 – 7 років.

- Меблі, та інші основні засоби – 2 – 7 років

Термін корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховуються як зміни облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, визначаються як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і визнається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну експлуатації. Метод нарахування амортизації аналізується на кінець кожного фінансового року. Ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. Витрати на поліпшення, модернізацію, модифікацію тощо відносяться на збільшення балансової вартості нематеріального активу, а витрати на підтримку об’єкта у придатному для використання стані відносяться до витрат того періоду, в якому вони відбуваються.

Запаси

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Собівартість запасів -Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Чиста вартість реалізації– попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

На кожну звітну дату проводиться нова оцінка чистої вартості реалізації. Якщо тих обставин, які раніше спричинили часткове списання запасів нижче собівартості, більше немає, або якщо є чітке свідчення збільшення чистої вартості реалізації внаслідок зміни економічних обставин, сума часткового списання сторнується (тобто сторнування обмежується сумою первинного часткового списання) так, що новою балансовою вартістю є нижча з оцінок – собівартість або переглянута чиста вартість реалізації.

Визнання як витрати:

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування, будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.

До складу запасів відносяться активи:

- які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

- незавершене виробництво;

- сировина та витратні матеріали.

Запаси визнаються в обліку в момент переходу до Ломбарду усіх ризиків і вигід, які пов`язані з переходом права власності на ці запаси.

 

Операційна оренда

Орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді в якому вони були понесені.

Протягом звітного періоду Ломбард не здавав активи в оренду.

Операції зі зв’язаними сторонами

Зв’язаними сторонами вважаються:

Засновники (учасники) та члени їх сімей;

Провідний управлінський персонал: директор та головний бухгалтер Ломбарду.

Операція зі зв'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує, та зв'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти оцінюються та відображаються за балансовою вартістю.

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами, враховуючи короткостроковість дії кредитів, та забезпечення їх заставою, відображаються протягом всього терміну дії кредиту за балансової вартістю.

Податок на прибуток

У зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового Кодексу України, які дозволяють за рішенням платника податків визначати об’єкт оподаткування за правилами бухгалтерського обліку без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають між податковим та бухгалтерським об’єктом оподаткування податком на прибуток, Ломбардом було прийняте рішення визначати об’єкт оподаткування за правилами бухгалтерського обліку.

Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати, за виключенням тих випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у власному капіталі.

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування встановлених законодавством, чинним на звітну дату.

Доходи та витрати

Доходи і витрати визнаються тільки тоді, коли їх можна достовірно оцінити та існує імовірність надходження (понесення) економічних вигід, пов’язаних з певною операцією або подією.

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно, тобто за принципом відповідності доходів та витрат.

Доходи та витрати оцінюються за справедливою вартістю, яка була отримана (понесена) або підлягає отриманню (понесенню).

Доходи та витрати визнаються у тому періоді в якому вони виникли (принцип нарахування та відповідності доходів та витрат). Ломбард застосовує для визнання доходів та витрат з метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності метод нарахування в межах принципу обачності. Процентні доходи та витрати визначаються у звіті про фінансові результати на базі нарахувань.

Непроцентні доходи та витрати визнаються в момент проведення операції за принципом відповідності.

Доходи і витрати в звіті про фінансові результати представлені наступним чином в тис. грн.:

4. Виручка від реалізації: (тис. грн.)

Стаття

2016 рік

2015 рік

% за користування

кредитами

2659

2026

Дохід від

реалізації заставленого майна

2100

993

Всього

4759

3019

5. Собівартість реалізації: (тис. грн.)

собівартість реалізованого

заставленого майна

2016 рік

2015 рік

1780

728

6. Адміністративні витрати: (тис. грн.)

Стаття

2016 рік

2015 рік

матеріальні витрати

158

82

витрати на оплату праці

604

437

відрахування на соціальні заходи ***

133

112

амортизація

44

38

витрати на охорону

35

28

витрати на оренду

60

40

витрати на комунальні послуги

15

11

Інші адміністративні витрати

44

49

Всього:

1093

797

*** У 2015 році відрахування на соціальні заходи проводилися із застосуванням понижуючого коефіцієнту до основної ставки єдиного внеску. Середньорічний понижуючий коефіцієнт склав 25,632%, що призвело до економії грошових коштів у сумі 60 тис. грн. У 2016 році відрахування на соціальні заходи проводилися із застосуванням загальної ставки 22%.

7. Витрати на збут: (тис. грн.)

Стаття

2016 рік

2015 рік

витрати пов’язані з реалізацією

заставленого майна

40

18

витрати на рекламу

4

3

Інші витрати

23

22

Всього:

67

43

8. Інші операційні доходи та витрати: (тис. грн.)

Стаття

2016 рік

2015 рік

дохід у вигляді пені за невиконання

умов договору фінансового кредиту

295

246

дохід у вигляді відсотків від

залишків коштів на рахунку в банках

3

1

Інші доходи

-

1

Всього доходів:

298

247

Уцінка товарів

53

13

витрати

на створення

резерву відпусток

50

42

витрати на створення страхового резерву

-

-

штрафи визнані

-

-

благодійна допомога

-

-

інші операційні витрати

27

8

Всього витрат:

130

63

9. Основні засоби та нематеріальні активи:

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби і нематеріальні активи представлені наступним чином:

I. Нематеріальні активи (тис. грн.) ряд. 1000-1002 балансу

Групи нематеріальних активів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Залишок на кінець року

 
 

первісна (переоціне-на) вартість

накопичена амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

 
 

1

3

4

5

8

9

10

14

15

 

Інші нематеріальні активи

26

13

-

-

-

4

26

17

 

Разом

26

13

-

-

-

4

26

17

 

II. Основні засоби (тис. грн.) ряд.1010-1012 балансу

Групи основних засобів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Залишок на кінець року

 
 

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоціне-на) вартість

знос

первісна (перео-цінена) вартість

знос

 
 

1

3

4

5

8

9

10

11

14

15

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

284

99

-

21

20

14

-

263

93

 

Машини та обладнання

79

46

26

2

2

16

-

103

60

 

Транспортні засоби

-

-

-

-

-

-

-

     

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

43

36

18

4

4

10

-

57

42

 

Інші основні засоби

12

12

17

5

5

4

-

24

11

 

Разом

418

193

61

32

31

44

-

447

206

 

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби з нульовою залишковою вартістю, які продовжують експлуатуватися, складають 34 тис. грн. за первісною вартістю. В 2016 році переоцінка основних засобів не проводилась і строки корисного використання основних засобів не переглядались.

10. Запаси: (тис. грн.)

Стаття

Балансова вартість

Уцінка

31.12.2016р.

31.12.2015р.

2016рік

2015рік

товари

1025

760

53

13

пмм

-

-

-

-

матеріали інші

11

     

Всього:

1036

760

53

13

11. Дебіторська заборгованість: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2016р.

31.12.2015р.

за виданими авансами

1130

7

5

Інша поточна дебіторська заборгованість:

за виданими кредитами

за нарахованими відсотками

інша дебіторська заборгованість

1155

2009

1

10

1794

-

Всього:

 

2027

1799

Дебіторська заборгованість за виданими кредитами в балансі обліковується за винятком страхового резерву, який станом на 31.12.2016 р. складає 2 тис. грн. В 2016 році відбулося зменшення страхового резерву шляхом його використання в сумі 2 тис. грн. для списання безнадійної заборгованості.

12. Грошові кошти і їх еквіваленти: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2016р.

31.12.2015р.

готівка в касі

1166

147

100

на поточних рахунках в банках

1167

138

8

Всього:

1165

285

108

13. Витрати майбутніх періодів: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2016р.

31.12.2015р.

Передплата на періодичні видання

1170

5

6

Витрати майбутніх періодів за МСФЗ враховуються як аванси видані, але відображені у звітності в статті «Витрати майбутніх періодів»

14. Власний капітал : (тис. грн.)

Зареєстрований капітал визначено виходячи із зафіксованих в установчих документах розмірів внесків учасників, сформований повністю в сумі 291 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. (тис. грн.)

Учасник

Загальний розмір вкладів,

що визначені Засновницьким договором (тис. грн.)

Частка

у зареєстрованому

капіталі, %

Лисенко Сергій Степанович

97

33,333

Сєдих Григорій Васильович

97

33,333

Лебедєв Олексій Миколайович

97

33,333

Всього:

291

100

Резервний капітал – це сума резерву, створеного відповідно до установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Станом на 31.12.2016 року резервний капітал створено повністю в сумі 73 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що розкривається у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), складає станом на 31.12.2016 року суму 2764 тис. грн., в тому числі за звітний період 1630 тис. грн..

У 2016 році відбувся розподіл чистого прибутку в сумі 600 тис. грн., в тому числі 600 тис. грн. – на виплату дивідендів.

15. Поточні зобов’язання і забезпечення: (тис. грн.)

Кредиторська заборгованість за:

рядок балансу

31.12.2016р.

31.12.2015р.

товари, роботи, послуги

1615

3

2

розрахунками з бюджетом

1620

357

288

в т.ч. з податку на прибуток

1621

357

288

розрахунками з учасниками (дивіденди)

1640

-

421

резерв відпусток працівників

1660

48

39

Доходи майбутніх періодів

1665

67

63

16. Податок на прибуток

З 01 січня 2015 року Ломбардом прийняте рішення об’єкт оподаткування податком на прибуток Ломбарду визначати виходячи з фінансового результату за даними бухгалтерського обліку, що ведеться згідно з МСБО, без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України. Відстрочені податкові активи в розмір 8014,00 грн., які були розраховані за даними податкового обліку минулих періодів і відображені у фінансовій звітності за 2014 рік, вважати такими, що не впливають на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності, тобто несуттєвими. Сума нерозподіленого прибутку, визначена станом на 01 січня 2015 року, була зменшена на суму відстрочених податкових активів в розмірі 8014,00 грн. У фінансовій звітності за 2015 рік було скориговано залишок нерозподіленого прибутку на суму 8 тис. грн., що відображено у ряд. 4090 «Звіту про власний капітал».

Податок на прибуток за податкової декларацією за 2015 рік складає 287796 грн. за 2016 рік складає 357357 грн. Пільги

У 2016 році Ломбард не користувався пільгами зі сплати будь-яких податків та зборів.

17. Операції зі зв’язаними сторонами: (тис. грн.)

види виплат

2016 рік

2015рік

нараховані

сплачені

нараховані

сплачені

дивіденди учасникам Ломбарду

600

1050

850

400

заробітна плата управлінському персоналу

195

195

168

168

заробітна плата членам сімей учасників Ломбарду, яки є членами трудового колективу

173

173

121

121

оренда автомобіля у учасників

2

2

2

2

18. Управління ризиками

На результати діяльності Ломбарду в 2016 році мали вплив нестабільність цін на дорогоцінні метали як на світовому ринку так і на ринку України, вироби з яких є основним забезпеченням виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових кредитів. Крім того, на результати діяльності Ломбарду впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства.

Фактори ризику стосовно фінансово – господарського стану Ломбарду:

- нерентабельність – у звітному періоді Ломбард отримав прибуток та не планує отримання збитків у майбутньому;

- конкуренти – конкурентними перевагами Ломбарду на ринку ломбардних послуг є:

- позитивна історія співробітництва з постійними клієнтами;

- гнучка система тарифів та індивідуальний підхід до клієнтів.

- Нестабільність фінансово – господарського стану – Ломбард не має проблем з обслуговуванням взятих на себе фінансових зобов’язань перед учасниками та клієнтами. Ломбард є ліквідною та платоспроможною фінансовою установою.

- Ломбард не має ризиків пов’язаних з судовими процесами, але має ризик неповернення вже стягнутих судом грошових коштів, внаслідок незадовільної роботи Державної виконавчої служби України.

Процес управління ризиками в Ломбарді охоплює всі види діяльності.

Управління ризиками здійснюється на всіх організаційних рівнях – від керівництва до рівня безпосереднього прийняття ризиків. При цьому в Ломбарді забезпечено чіткий розподіл функцій, завдань обов’язків та повноважень, а також чітку схему відповідальності згідно з таким розподілом.

Зокрема до процесу управління ризиками залучені:

- Керівництво Ломбарду в межах своїх функцій та відповідальності перед учасниками Ломбарду, контрагентами, та органами державного нагляду;

- внутрішній аудитор в межах своїх повноважень та відповідальності перед Загальними зборами учасників.

19. Події після дати балансу

Після 01 січня 2016 року до дати затвердження балансу ніяких подій не відбулося.

Директор ________________ Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер ________________ Сєдих Анна Олексіївна