Дата (рiк, мiсяць, число)

КОДИ

2016

12

31

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ"

за ЄДРПОУ

33977438

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за  Рік 2016 р.

Форма N2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

1801003

За аналогічний

Стаття

Код

За звітний

період

рядка

період

попереднього

року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4 759

3 019

Чисті зароблені страхові премії

2010

-

-

премії підписані, валова сума

2011

-

-

премії, передані у перестрахування

2012

-

-

зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-

-

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-

-

Собівартість реалізованої продукції

(товарів,робiт, послуг)

2050

(

1 780

)

(

728

)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

-

-

Валовий:

прибуток

2090

2 979

2 291

збиток

2095

(

-

)

(

-

)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових

2105

-

-

зобов’язань

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-

-

зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-

-

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-

-

Iншi операцiйнi доходи

2120

298

247

у тому числі:

2121

-

-

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю

дохід від первісного визнання біологічних активів і

2122

-

-

сільськогосподарської продукції

дохід від використання коштів, вивільнених від

2123

-

-

оподаткування

Адміністративні витрати

2130

(

1 093

)

(

797

)

Витрати на збут

2150

(

67

)

(

43

)

Інші операційні витрати

2180

(

130

)

(

63

)

у тому числі:

2181

-

-

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за

справедливою вартістю

витрати від первісного визнання біологічних активів і

2182

-

-

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

1 987

1 635

збиток

2195

(

-

)

(

-

)

Доход від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

-

-

Інші доходи

2240

-

-

у тому числі:

2241

-

-

дохід від благодійної допомоги

Фінансові витрати

2250

(

-

)

(

-

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

-

)

(

-

)

Інші витрати

2270

(

-

)

(

-

)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

-

-


Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

1 987

1 635

збиток

2295

(

-

)

(

-

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(357)

(288)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після

2305

-

-

оподаткування

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

1 630

1 347

збиток

2355

(

-

)

(

-

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

За аналогічний

Стаття

Код

За звітний

період

рядка

період

попереднього

року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних

2415

-

-

підприємств

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1 630

1 347

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

За аналогічний

Назва статті

Код

За звітний

період

рядка

період

попереднього

року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

165

89

Витрати на оплату праці

2505

604

467

Відрахування на соціальні заходи

2510

134

119

Амортизація

2515

48

42

Інші операційні витрати

2520

339

186

Разом

2550

1 290

903

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За аналогічний

Назва статті

Код

За звітний

період

рядка

період

попереднього

року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на

одну просту акцію

2615

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

Керiвник

Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер

Сєдих Анна Олексіївна