КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016


12

31

Підприємство 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

за ЄДРПОУ

33977438

         

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За  рік 2016 р.

   Форма N3  Код за ДКУД  1801004

 

Стаття

Код

 

За звітний період

 

За аналогічний період попереднього року

1

2

 

3

 

 

4

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

 

4 650

 

 

3 038

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 -

 

 

 -

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 -

 

 

 -

 

Цільового фінансування

3010

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 

 -

 

 

 -

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

 

114

 

 

 -

 

Надходження від повернення авансів

3020

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

 

3

 

 

1

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

 

295

 

 

246

 

Надходження від операційної оренди

3040

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від страхових премій

3050

 

 -

 

 

 -

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

 

9 977

 

 

8 608

 

Інші надходження

3095

 

4

 

 

 -

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

414

)

(

251

)

Праці

3105

(

487

)

(

376

)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(

134

)

(

136

)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(

474

)

(

266

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(

288

)

(

128

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

2

)

(

2

)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(

111

)

(

 -

)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(

12 182

)

(

10 426

)

Інші витрачання

3190

(

19

)

(

1

)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

1 220

 

 

435

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

 -

 

 

 -

 

необоротних активів

3205

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

 -

 

 

 -

 

дивідендів

3220

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від деривативів

3225

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від погашення позик

3230

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 -

 

 

 -

 

Інші надходження

3250

 

 -

 

 

 -

 

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(

 -

)

(

 -

)

необоротних активів

3260

(

61

)

(

24

)

Виплати за деривативами

3270

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на надання позик

3275

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(

 -

)

(

 -

)

Інші платежі

3290

(

 -

)

(

 -

)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

-61

 

 

-24

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

 -

 

 

 -

 

Отримання позик

3305

 

 -

 

 

 -

 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

 -

 

 

 -

 

Інші надходження

3340

 

 -

 

 

 -

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(

 -

)

(

 -

)

Погашення позик

3350

 

 -

 

 

 -

 

Сплату дивідендів

3355

(

982

)

(

374

)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(

 -

)

(

 -

)

Інші платежі

3390

(

 -

)

(

 -

)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

-982

 

 

-374

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

177

 

 

37

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

108

 

 

71

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 -

 

 

 -

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

285

 

 

108

 

                   

      Керiвник                                                                                Лисенко Сергій Степанович

      Головний бухгалтер                                                                  Сєдих Анна Олексіївна