КОДИ

Дата (рiк, мiсяць, число)

2016

12


31

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ"        за ЄДРПОУ

33977438

Звіт про власний капітал

за Рік 2016 р.

Форма №4                Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований

(пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений

прибуток

(непокритий збиток)

Неопла-

чений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

291

-

-

73

1 734

-

-

2 098

Коригування:

Зміна облікової

політики

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

4010

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

4090

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований зали шок на початок року

4095

291

-

-

73

1 734

-

-

2 098

Чистий прибуток

(збиток) за звітний період

4100

-

-

-

-

1 630

-

-

1 630

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

Накопичені курсові різниці

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

Інший сукупний дохід

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)

4200

-

-

-

-

(600)

-

-

(600)

Спрямування прибутку

до зареєстрованого

капіталу

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до

резервного капіталу

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку,

належна до бюджету

відповідно до

законодавства

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку

на створення

спеціальних

(цільових) фондів

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума чистого прибутку

на матеріальне

заохочення

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників: Внески до капіталу

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборго-

ваності з капіталу

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуп-

лених акцій (часток)

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викупле-

них акцій (часток)

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в

капіталі

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номіналь-

ної вартості акцій

4280

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

4290

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання (продаж)

неконтрольованої

частки в дочірньому

підприємстві

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін у капіталі

4295

-

-

-

-

1 030

-

-

1 030

Залишок на кінець року

4300

291

-

-

73

2 764

-

-

3 128

 
   

Керiвник Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер Сєдих Анна Олексіївна