grante

 

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420


65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.соm

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат: Керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» (код ЄДРПОУ 33977438, місцезнаходження Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославського, будинок 3, приміщення 12), що складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» на 31.12.2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Нами не були отримані підтвердження, які необхідні для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів стосовно підтвердження статті дебіторської заборгованості, яка включена у звіт про фінансовий стан на 31.12.2017 року у розмірі 243 тис. грн. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні статті дебіторської заборгованості на зазначену суму, але можливий вплив на фінансову звітність цього викривлення, є суттєвим, але не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.02.2018 року № 142. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі «Основа для думки із застереженням» відсутні інші ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому звіті.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації стосовно річних звітних даних, які містяться у звіті про склад активів та пасивів ломбарду і звіті про діяльність ломбарду, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Ломбарду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Ломбард чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Ломбарду.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

  • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
  • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
  • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
  • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
  • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Повідомлення фінансовою установою Нацкомфіипослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

Після отримання ліцензії, змін даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не відбулося.

Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщення інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб- сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальність.

Ломбард надає клієнтам інформацію, передбачену статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»:

- на вимогу клієнта (споживача);

- розміщує інформацію, визначену ч. 1 ст. 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті https://lombard-lsl.com/ та забезпечує її актуальність;

Повідомлення про те, що клієнти мають право та можливість ознайомитися із зазначеною інформацією на веб-сайті Ломбарду розташоване в приміщенні ломбарду та відокремлених підрозділів ломбарду в місці, доступному для візуального сприйняття.

Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частин четвертої, п'ятої етапі 12 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці).

Ломбард розміщує інформацію, передбачену частинами четвертою та п’ятою ст. 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» на власному веб-сайті, та забезпечує її доступність не менше ніж за останні три роки 

Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.

На веб-сайті Ломбарду розміщені правила надання фінансових та супутніх послуг ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» в редакції, що затверджена загальними зборами Учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» протокол № 85 від 03.05.2017 року, тобто в останній чинній редакції.

Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту інтересів рішення у фінансовій установі приймаються у відповідності до статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг».

В 2017 років випадків виникнення конфлікту інтересів у фінансовій установі виявлено не було.

Відповідність приміщень, у яких здійснюється фінансовою установою обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Приміщення Ломбарду пристосоване та доступне для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що підтверджено звітом про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об’єкта та технічним висновком про стан існуючих будівельних конструкцій та подальшої безпечної експлуатації від 26.12.2016 року, складеним експертом Любченком Миколою Петровичем, який володіє кваліфікаційним сертифікатом відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, серія АЕ № 000860, виданим 01.11.2012 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

Фінансовою установою розміщено інформацію щодо доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у вигляді відповідних табличок у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

 Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення № 41.

Ломбардом внесено інформацію про всі відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно дол. Вимог установлених розділом XVII Положення № 41:

Відокремлений підрозділ № 1  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Горького, буд. 32

Відокремлений підрозділ № 2  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Антонова, буд. 6

Відокремлений підрозділ № 3  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: м. Суми, вул. Зеленко, буд. 8

Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.

У Ломбарду наявні необхідні засоби, які забезпечують належне зберігання грошових коштів та документів, зокрема приміщення ломбарду та відокремлених підрозділів ломбарду обладнані сейфами для зберігання грошових коштів та охоронною сигналізацією.

Ломбард дотримується вимог нормативно-правових актів щодо готівкових розрахунків, установлених Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ від 29.12.2017 року № 148..

Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, розділом 2 Положення № 1515

Ломбард здійснює лише один вид господарської діяльності, а саме надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Інших видів господарської діяльності Ломбард не здійснює

Розкрити інформацію (опис) у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу

Всі розшифровки змісту статей балансу містяться у примітках до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Дотримання ломбардом затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги та Положення № 3981, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.

Ломбард дотримується затверджених внутрішніх правил надання фінансових послуг, які відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг, та укладає договори з надання фінансових послуг з клієнтами (споживачами фінансових послуг) виключно відповідно до таких правил.

Включення ломбардом у договори про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг

Договори, що укладаються Ломбардом з клієнтами (споживачами фінансових послуг), містять посилання на правила надання фінансових послуг (пункт 6.3.2 договору)

Надання ломбардом фінансових послуг на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону про споживачів, статті 1056і ЦКУ, пункту 3.3 розділу 2 Положення № 3981 та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом.

Ломбард надає фінансові послуги на підставі Договору про надання фінансового кредиту і договору застави (закладу) майна ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ», який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону «Про захист прав споживачів», статті 1056і ЦКУ, пункту 3.3 розділу 2 Положення № 3981, положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг ломбардом, та повністю відповідає примірному договору про надання фінансового кредиту і договору застави (закладу) майна ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ», який затверджений загальними зборами Учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» протокол № 85 від 03.05.2017 року.

Дотримання ломбардом вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.

Ломбард не залучає фінансові активи від фізичних осіб

Наявність у ломбарду окремого нежитлового приміщення (на правах власності або користування), призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду (з урахуванням вимог пункту 2.3 розділу 2 Положення № 3981, яким установлена заборона розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах), і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу VIII Положення №41.

У власності Ломбарду перебуває нежитлове приміщення площею 41.4 кв. м., обладнане окремим входом, розміщене на 1 поверсі 2 поверхового будинку, що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, виданим 20.03.2013 року реєстраційною службою Охтирського МУЮ Сумської області та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.03.2013 року, індексний номер 143067.

Відокремлені підрозділи ломбарду здійснюють свою діяльність в орендованих нежитлових приміщеннях, що знаходяться у капітальних спорудах, які не являються малими архітектурними формами).

Ломбардом на 2017 рік укладені договори оренди на користування приміщеннями, в яких розташовані відокремлені підрозділи:

- договір № б/н від 29.05.2016 року (з ФОП Новохатська Наталія Василівна, м. Тростянець);

- договір № б/н від 10.05.2017 року (з ФО Слабоспицька Лариса Валентинівна, м. Тростянець)

- договір № б/н від 29.10.2016 року (з Лебединським спортивно-технічним клубом ТСОУ, м. Лебедин);

- договір № 6 від 10.05.2016 року (з ПОКП «ЗЕВС», м. Суми)

Приміщення Ломбарду та відокремленого підрозділу № 2 обладнані спеціальними приміщеннями для зберігання заставленого майна; приміщення відокремлених підрозділів № 1 та № 3 обладнані спеціальними місцями для зберігання заставленого майна, відповідно до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу VIII Положення №41.

Наявність у ломбарда облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим розділом 4 Положення № 3981, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

У ломбарду наявна власна облікова та реєструюча системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим розділом 4 Положення № 3981, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

 Шахрайство при аудиті фінансової звітності

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

За станом на 31.12.2017 року загальні активи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» в порівнянні з даними на початок 2017 року зменшились на 3,41 % і відповідно складають 3 480 тис. грн. зменшення відбулося за рахунок зменшення запасів.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Аудит зобов’язань і забезпечень.

Станом на 31.12.2017 року загальні зобов’язання ломбарду зменшились до 385 тис. грн., тобто на 18,95 %.

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках.

Довгострокові зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2017 року відсутні.

Поточні зобов’язання і забезпечення, станом на 31.12.2017 року, складають 385 тис. грн..

Нарахування та виплата заробiтної плати в ломбарді здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України «Про працю», Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. В ломбарді здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером ломбарду. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39.

Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» складає 3 095 тис. грн., з яких зареєстрований капітал складає 291 тис. грн., резервний капітал – 73 тис. грн., нерозподілений прибуток складає 2 731 тис. грн. Заявлений у установчих документах зареєстрований капітал товариства сплачений у повному обсязі.

На протязі 2017 року зареєстрований капiтал не змінювався, згідно з установчими документами сформований у повному обсязі.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі ломбарду в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

відображених у фінансовій звітності. 

Чистий прибуток поточного року складає 1 167 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності ломбарду ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат ломбарду за 2017 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2017 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат ломбарду, а також розкриває інформацію про них.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації

23 травня 1995 року

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

Контактний телефон

(0482) 32-46-98, 32-46-99

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Ідентифікаційний код

33977438

Місцезнаходження

42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Ярославського, будинок 3, приміщення 12

Дата державної реєстрації

21 червня 2006 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 339 видане 29.08.2006 року реєстраційний номер 15101808 згідно Розпорядження Комісії від 29.08.2006 р. № 6151, код фінансової установи 15

Реєстраційне повідомлення Державної пробірної служби України про внесення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінними каміннями, реєстраційний 002370 від 14.11.2013 року.

Основні види діяльності відповідно до статутних документів

64.92 Інші види кредитування

Зареєстрований статутний капітал, грн.

291 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників

11 працівників

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень)

Відокремлений підрозділ № 1  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Горького, буд. 32

Відокремлений підрозділ № 2  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Антонова, буд. 6

Відокремлений підрозділ № 3  ПТ «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» адреса: м. Суми, вул. Зеленко, буд. 8

Засновники ломбарду

ФОП Лисенко С.С. – 33,333 %

ФОП Сєдих Г.В. – 33,333 %

ФОП Лебедєв О.М. – 33,333 %

Веб-сайт ломбарду

https://lombard-lsl.com/

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 200 від 25 січня 2018 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» проведено за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Дата початку та дата закінчення аудиту: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» заключило угоду про проведення обов’язкового аудиту та перевірялося аудиторами з 08 лютого 2018 року по 16 лютого 2018 року.

Партнером завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт

незалежного аудитора, є ___________________ Сергій Тимофєєнко

(сертифікат аудитора серії А №2360)

 Директор ___________________ Ольга Пархоменко

(сертифікат аудитора серії А №006098) 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

16.02.2018 року