ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ»

Фінансова звітність (примітки), яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 201 7 року.

ЗМІСТ:

1. Загальна інформація


2. Основи представлення фінансової звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Виручка від реалізації

5. Собівартість реалізації

6. Адміністративні витрати

7. Витрати на збут

8. Інші доходи і витрати

9. Основні засоби і нематеріальні активи

10. Запаси

11. Дебіторська заборгованість

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

13. Витрати майбутніх періодів

14. Власний капітал

15. Поточні зобов’язання і забезпечення

16. Податки на прибуток

17. Операції зі зв’язаними сторонами

18. Управління ризиками

19. Події після дати балансу

1. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» (далі Ломбард) є юридичною особою створеною, відповідно до законодавства України. Ломбард створено 21 червня 2006 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі № 16301020000000475 від 21 червня 2006 року. Ломбард має статус фінансової установи свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №339 від 29 серпня 2006 року. Місцезнаходження Ломбарду: м. Охтирка, Сумської обл., вул. Ярославського, буд. 3, приміщення 12. Ломбард станом на 01.01.2017 року мав три відокремлених підрозділи, які розташовані в Сумській області за адресами: м. Тростянець, вул. Горького (нині Благовіщенська) 32, м. Лебедин, вул. Антонова, 6, та в м. Суми, вул. Зеленко, б. 8.

У 2017 році згідно розпорядження НКФП від 16 травня 2017року №1731 Ломбардом отримано ліцензію НКФП на провадження господарської діяльності з надання фінансових послу, а саме на «Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту». Ліцензія безстрокова, діє починаючи з 16.05.2017р.

Основним видом діяльності Ломбарду є надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

Ця фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ).

2. Основи представлення фінансової звітності

Ломбард перейшов на МСФЗ 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ». Керуючись МСФЗ1, Ломбард обрав першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Ломбарду складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Відповідно до МСФЗ1, Ломбард використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності згідно МСФЗ, яка відповідає стандартам МСФЗ, чинними на дату фінансової звітності за МСФЗ (тобто станом на 31 грудня 2017 року).

3. Основні принципи облікової політики

Основні засоби

Основні засоби, придбанні після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, – це первісна вартість об’єкту основних засобів або переоцінена вартість за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість визнається такою, що дорівнює нулю.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Терміни корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

- Будинки – 20-30 років, крім орендованих, які амортизуються згідно з терміном дії договору оренди;

- Машини та обладнання – 2 – 7 років.

- Меблі, та інші основні засоби – 2 – 7 років

Термін корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховуються як зміни облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, визначаються як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і визнається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну експлуатації. Метод нарахування амортизації аналізується на кінець кожного фінансового року. Ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. Витрати на поліпшення, модернізацію, модифікацію тощо відносяться на збільшення балансової вартості нематеріального активу, а витрати на підтримку об’єкта у придатному для використання стані відносяться до витрат того періоду, в якому вони відбуваються. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не підлягають амортизації. Витрати за такими нематеріальними активами визнаються в момент їх вибуття.

 

Запаси

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Собівартість запасів - Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

На кожну звітну дату проводиться нова оцінка чистої вартості реалізації. Якщо тих обставин, які раніше спричинили часткове списання запасів нижче собівартості, більше немає, або якщо є чітке свідчення збільшення чистої вартості реалізації внаслідок зміни економічних обставин, сума часткового списання сторнується (тобто сторнування обмежується сумою первинного часткового списання) так, що новою балансовою вартістю є нижча з оцінок – собівартість або переглянута чиста вартість реалізації.

Визнання як витрати:

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування, будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.

До складу запасів відносяться активи:

- які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

- незавершене виробництво;

- сировина та витратні матеріали.

Запаси визнаються в обліку в момент переходу до Ломбарду усіх ризиків і вигід, які пов`язані з переходом права власності на ці запаси.

Операційна оренда

Орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді в якому вони були понесені.

Операції зі зв’язаними сторонами

Зв’язаними сторонами вважаються:

Засновники (учасники) та члени їх сімей;

Провідний управлінський персонал: директор та головний бухгалтер Ломбарду.

Операція зі зв'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує, та зв'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти оцінюються та відображаються за балансовою вартістю.

Дебіторська заборгованість за виданими фінансовими кредитами, враховуючи короткостроковість дії кредитів, та забезпечення їх заставою, відображаються протягом всього терміну дії кредиту за балансової вартістю.

Податок на прибуток

У зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового Кодексу України, які дозволяють за рішенням платника податків визначати об’єкт оподаткування за правилами бухгалтерського обліку без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають між податковим та бухгалтерським об’єктом оподаткування податком на прибуток, Ломбардом було прийняте рішення визначати об’єкт оподаткування за правилами бухгалтерського обліку.

Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати, за виключенням тих випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у власному капіталі.

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування встановлених законодавством, чинним на звітну дату.

 

Доходи та витрати

Доходи і витрати визнаються тільки тоді, коли їх можна достовірно оцінити та існує імовірність надходження (понесення) економічних вигід, пов’язаних з певною операцією або подією.

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно, тобто за принципом відповідності доходів та витрат.

Доходи та витрати оцінюються за справедливою вартістю, яка була отримана (понесена) або підлягає отриманню (понесенню).

Доходи та витрати визнаються у тому періоді в якому вони виникли (принцип нарахування та відповідності доходів та витрат). Ломбард застосовує для визнання доходів та витрат з метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності метод нарахування в межах принципу обачності. Процентні доходи та витрати визначаються у звіті про фінансові результати на базі нарахувань.

Непроцентні доходи та витрати визнаються в момент проведення операції за принципом відповідності.

Доходи і витрати в звіті про фінансові результати представлені наступним чином в тис. грн.:

4. Виручка від реалізації: ( тис. грн.)

Стаття

2017 рік

2016 рік

% за користування

кредитами

2604

2659

Дохід від

реалізації заставленого майна

2212

2100

Всього

4816

4759

 

5. Собівартість реалізації: (тис. грн.)

собівартість реалізованого

заставленого майна

2017 рік

2016 рік

2155

1780

 

6. Адміністративні витрати: (тис. грн.)

Стаття

2017 рік

2016 рік

матеріальні витрати

233

158

витрати на оплату праці

776

604

відрахування на соціальні заходи

165

133

амортизація

52

44

витрати на охорону

38

35

витрати на оренду

96

60

витрати на комунальні послуги

16

15

Інші адміністративні витрати

5

44

Всього:

1381

1093

 

7. Витрати на збут: (тис. грн.)

Стаття

2017 рік

2016 рік

витрати пов’язані з реалізацією

заставленого майна

38

40

витрати на рекламу

4

4

Інші витрати

25

23

Всього:

67

67

 

 

8. Інші операційні доходи та витрати: (тис. грн.)

Стаття

2017 рік

2016 рік

дохід у вигляді пені за невиконання

умов договору фінансового кредиту

260

295

дохід у вигляді відсотків від

залишків коштів на рахунку в банках

4

3

Інші доходи

-

-

Всього доходів:

264

298

Уцінка товарів

-59

53

витрати

на створення

резерву відпусток

75

50

витрати на створення страхового резерву

-

-

штрафи визнані

-

-

благодійна допомога

-

-

інші операційні витрати

38

27

Всього витрат:

54

130

 

9. Основні засоби та нематеріальні активи:

Станом на 31 грудня 2017 року основні засоби і нематеріальні активи представлені наступним чином:

I. Нематеріальні активи (тис. грн.) ряд. 1000-1002 балансу

Групи нематеріальних активів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Залишок на кінець року

 
 

первісна (переоціне-на) вартість

накопичена амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

первісна (переоціне-на) вартість

накопиче-на амор-тизація

 
 

1

3

4

5

8

9

10

14

15

 

Інші нематеріальні активи (програмне забезпечення «Ломбард»

26

17

-

-

-

6

26

23

 

Ліцензія НКФП

   

2

-

-

-

2

-

 

Разом

2 6

17

2

-

-

6

28

23

 

II. Основні засоби (тис. грн.) ряд.1010-1012 балансу

Групи основних засобів

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Залишок на кінець року

 
 

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоціне-на) вартість

знос

первісна (перео-цінена) вартість

знос

 
 

1

3

4

5

8

9

10

11

14

15

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

263

93

-

-

-

11

-

263

104

 

Машини та обладнання

103

60

13

11

11

19

-

105

68

 

Транспортні засоби

   

-

-

-

-

-

     

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

57

42

7

9

9

10

-

55

43

 

Інші основні засоби

24

11

1

1

1

7

-

24

17

 

Разом

447

206

20

21

2

47

-

447

232

 

Станом на 31 грудня 2017 року основні засоби з нульовою залишковою вартістю, які продовжують експлуатуватися, складають 64 тис. грн. за первісною вартістю. В 2017 році переоцінка основних засобів не проводилась і строки корисного використання основних засобів не переглядались.

 

10. Запаси: (тис. грн.)

Стаття

Балансова вартість

Уцінка

31.12.2017р.

31.12.2016р.

2017рік

2016рік

товари

839

1025

-59

53

пмм

1

-

-

-

матеріали інші

-

11

 

 

Всього:

840

1036

-59

53

 

11. Дебіторська заборгованість: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2017р.

31.12.2016р.

за виданими авансами

1130

7

7

Інша поточна дебіторська заборгованість:

за виданими кредитами

за нарахованими відсотками

інша дебіторська заборгованість

1155

2066

2

50

2009

1

10

Всього:

 

2025

2027

Дебіторська заборгованість обліковується в балансі за мінусом страхового резерву, який станом на 31.12.2017 р. складає 2 тис. грн.

12. Грошові кошти і їх еквіваленти: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2017р.

31.12.2016р.

готівка в касі

1166

171

147

на поточних рахунках в банках

1167

119

138

Всього:

1165

290

285

 

13. Витрати майбутніх періодів: (тис. грн.)

Стаття

рядок балансу

31.12.2017р.

31.12.2016р.

Передплата на періодичні видання

1170

5

5

Витрати майбутніх періодів за МСФЗ враховуються як аванси видані, але відображені у звітності в статті «Витрати майбутніх періодів»

14. Власний капітал : (тис. грн.)

Зареєстрований капітал визначено виходячи із зафіксованих в установчих документах розмірів внесків учасників, сформований повністю в сумі 291 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 р. (тис. грн.)

Учасник

Загальний розмір вкладів,

що визначені Засновницьким договором (тис. грн.)

Частка

у зареєстрованому

капіталі, %

ФОП Лисенко Сергій Степанович

97

33,333

ФОП Сєдих Григорій Васильович

97

33,333

ФОП Лебедєв Олексій Миколайович

97

33,333

Всього:

291

100

 

Резервний капітал – це сума резерву, створеного відповідно до установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Станом на 31.12.2017 року резервний капітал створено повністю в сумі 73 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що розкривається у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), складає станом на 31.12.2017 року суму 2731 тис. грн., в тому числі за звітний період 1167 тис. грн..

У 2017 році відбувся розподіл чистого прибутку в сумі 1200 тис. грн., в тому числі 1200 тис. грн. – на виплату дивідендів.

15. Поточні зобов’язання і забезпечення: (тис. грн.)

Кредиторська заборгованість за:

рядок балансу

31.12.2017р.

31.12.2016р.

товари, роботи, послуги

1615

4

3

розрахунками з бюджетом

1620

256

357

в т.ч. з податку на прибуток

1621

256

357

розрахунками з учасниками (дивіденди)

1640

-

-

резерв відпусток працівників

1660

61

48

Доходи майбутніх періодів

1665

64

67

 

16. Податок на прибуток

З 01 січня 2015 року Ломбардом прийняте рішення об’єкт оподаткування податком на прибуток Ломбарду визначати виходячи з фінансового результату за даними бухгалтерського обліку, що ведеться згідно з МСБО, без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Податок на прибуток за податкової декларацією за 2016 рік складає 357357 грн. за 2017 рік складає 256121 грн. Пільги

У 2017 році Ломбард не користувався пільгами зі сплати будь-яких податків та зборів.

17. Операції зі зв’язаними сторонами: (тис. грн.)

види виплат

2017 рік

2016рік

нараховані

сплачені

нараховані

сплачені

дивіденди учасникам Ломбарду

1200

1200

600

1050

заробітна плата управлінському персоналу

222

222

195

195

заробітна плата членам сімей учасників Ломбарду, яки є членами трудового колективу

175

175

173

173

оренда автомобіля у учасників

40

40

2

2

матеріальна допомога

2

2

-

-

 

18. Управління ризиками

 

На результати діяльності Ломбарду в 2017 році мали вплив нестабільність цін на дорогоцінні метали як на світовому ринку так і на ринку України, вироби з яких є основним забезпеченням виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових кредитів. Крім того, на результати діяльності Ломбарду впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства.

Фактори ризику стосовно фінансово – господарського стану Ломбарду:

- нерентабельність – у звітному періоді Ломбард отримав прибуток та не планує отримання збитків у майбутньому;

- конкуренти – конкурентними перевагами Ломбарду на ринку ломбардних послуг є:

- позитивна історія співробітництва з постійними клієнтами;

- гнучка система тарифів та індивідуальний підхід до клієнтів.

- Нестабільність фінансово – господарського стану – Ломбард не має проблем з обслуговуванням взятих на себе фінансових зобов’язань перед учасниками та клієнтами. Ломбард є ліквідною та платоспроможною фінансовою установою.

- Ломбард не має ризиків пов’язаних з судовими процесами, але має ризик неповернення вже стягнутих судом грошових коштів, внаслідок незадовільної роботи Державної виконавчої служби України.

Процес управління ризиками в Ломбарді охоплює всі види діяльності.

Управління ризиками здійснюється на всіх організаційних рівнях – від керівництва до рівня безпосереднього прийняття ризиків. При цьому в Ломбарді забезпечено чіткий розподіл функцій, завдань обов’язків та повноважень, а також чітку схему відповідальності згідно з таким розподілом.

Зокрема до процесу управління ризиками залучені:

- Керівництво Ломбарду в межах своїх функцій та відповідальності перед учасниками Ломбарду, контрагентами, та органами державного нагляду;

- внутрішній аудитор в межах своїх повноважень та відповідальності перед Загальними зборами учасників.

19. Події після дати балансу

Після 01 січня 2017 року до дати затвердження балансу ніяких подій не відбулося.

З 1 січня 2018 року наберуть чинності зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», тому облік та звітність починаючи з 2018 року будуть здійснюватися з урахуванням цих змін.

Директор                     ________________ Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер  ________________ Сєдих Анна Олексіївна