КОДИ

Дата (рiк, мiсяць, число)     

2018

01

01

Пiдприємство  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ"

за ЄДРПОУ    

33977438

(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 рік 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Надходження від:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4 752

4 650

 

Повернення податків і зборів

3005

-

-

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

 

Цільового фінансування

3010

-

-

 

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

-

-

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

136

114

 

Надходження від повернення авансів

3020

-

-

 

Надходження від відсотків за залишками коштів на

 

поточних рахунках

3025

4

3

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

260

295

 

Надходження від операційної оренди

3040

-

-

 

Надходження від отримання роялті, авторських

3045

-

-

 

винагород

 

 

Надходження від страхових премій

3050

-

-

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

11 021

9 977

 

Інші надходження

3095

10

4

 

Витрачання на оплату:

(

)

(

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

455

414

 

Праці

3105

(

625

)

(

487

 

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(

173

)

(

134

 

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(

628

)

(

474

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(

357

)

(

288

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

3117

(

-

)

(

-

 

вартість

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(

-

)

(

-

 

Витрачання на оплату авансів

3135

(

-

)

(

2

 

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(

137

)

(

111

 

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(

-

)

(

-

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими

(

)

(

 

контрактами

3150

-

-

 

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(

12 963

)

(

12 182

 

Інші витрачання

3190

(

53

)

(

19

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

3195 

1 149

 

 

1 220

 

II.  Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

-

-

необоротних активів

3205

-

-

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Надходження від погашення позик

3230

-

-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці

3235

-

-

Інші надходження

3250

-

-

Витрачання на придбання:

(

)

(

)

фінансових інвестицій

3255

-

-

необоротних активів

3260

(

22

)

(

61

)

Виплати за деривативами

3270

(

-

)

(

-

)

Витрачання на надання позик

3275

(

-

)

(

-

)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та

(

)

(

)

іншої господарської одиниці

3280

-

-

Інші платежі

3290

(

-

)

(

-

)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-22

-61

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

-

-

Отримання позик

3305

-

-

Надходження від продажу частки в дочірньому

підприємстві

3310

-

-

Інші надходження

3340

-

-

Витрачання на:

(

)

(

)

Викуп власних акцій

3345

-

-

Погашення позик

3350

-

-

Сплату дивідендів

3355

(

1 122

)

(

982

)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(

-

)

(

-

)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової

3365

(

-

)

(

-

)

оренди

Витрачання на придбання частки в дочірньому

(

)

(

)

підприємстві

3370

-

-

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

(

)

(

)

дочірніх підприємствах

3375

-

-

Інші платежі

3390

(

-

)

(

-

)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-1 122

-982

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

5

177

Залишок коштів на початок року

3405

285

108

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

Залишок коштів на кінець року

3415

290

285

Керiвник

Лисенко Сергій Степанович

Головний бухгалтер

Сєдих Анна Олексіївна

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період

 

 

 

 

 

 

 

попереднього року

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4 752

4 650

Повернення податків і зборів

3005

-

-

у тому числі податку на додану вартість

3006

-

-

Цільового фінансування

3010

-

-

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

136

114

Надходження від повернення авансів

3020

-

-

Надходження від відсотків за залишками коштів на

поточних рахунках

3025

4

3

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

260

295

Надходження від операційної оренди

3040

-

-

Надходження від отримання роялті, авторських

3045

-

-

винагород

Надходження від страхових премій

3050

-

-

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

11 021

9 977

Інші надходження

3095

10

4

Витрачання на оплату:

(

)

(

)

Товарів (робіт, послуг)

3100

455

414

Праці

3105

(

625

)

(

487

)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(

173

)

(

134

)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(

628

)

(

474

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(

357

)

(

288

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

3117

(

-

)

(

-

)

вартість

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(

-

)

(

-

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

-

)

(

2

)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(

137

)

(

111

)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(

-

)

(

-

)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими

(

)

(

)

контрактами

3150

-

-

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(

12 963

)

(

12 182

)

Інші витрачання

3190

(

53

)

(

19

)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

3195

 

1 149

 

 

1 220

 

 

II.  Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

-

-

необоротних активів

3205

-

-

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

-

-

дивідендів

3220

-

-

Надходження від деривативів

3225

-

-

Надходження від погашення позик

3230

-

-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та

іншої господарської одиниці

3235

-

-

Інші надходження

3250

-

-