КОДИ

Дата (рiк, мiсяць, число)     

2018

01

01

Пiдприємство  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО"ЛОМБАРД ЛИСЕНКО,СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ"

за ЄДРПОУ    

33977438

(найменування) 

Звіт про власний капітал

за   2017  р.

                                                          Форма №4              Код за ДКУД  1801005

Стаття

Код ряд- ка

Зареє- строва- ний (пайовий) капітал

Капітал у дооцін- ках

Додат- ковий капітал

Резер- вний капітал

Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)

Нео- пла- чений капітал

Вилу- чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

291

-

-

73

2 764

-

-

3 128

Коригування: Зміна облікової політики

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

4010

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

4090

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований зали- шок на початок року

4095

291

-

-

73

2 764

-

-

3 128

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

-

-

-

-

1 167

-

-

1 167

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка (уцінка)

фінансових інструментів

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

Накопичені курсові різниці

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

Інший сукупний дохід

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

4200

-

-

-

-

(1 200)

-

-

(1 200)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до резервного капіталу

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку,

належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку на створення спеціальних

(цільових) фондів

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборго- ваності з капіталу

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуп- лених акцій (часток)

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викупле- них акцій (часток)

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номіналь- ної вартості акцій

4280

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

4290

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін у капіталі

4295

-

-

-

-

(33)

-

-

(33)

Залишок на кінець року

4300

291

-

-

73

2 731

-

-

3 095

Керiвник                                                                                                Лисенко Сергій Степанович     

Головний бухгалтер                                                                                 Сєдих Анна Олексіївна