ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД СЄДИХ І КОМПАНІЯ»

Договір

про надання фінансового кредиту і договір застави (закладу) майна

№ _________ від «_____» ____________ 20__р. м. Охтирка


ПТ «ЛОМБАРД СЄДИХ І КОМПАНІЯ» (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД номер Г0000290 вiд 09.07.2021 року, видане Національним банком України), у подальшому іменований «Кредитодавець», в особі ________________________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і

___________________________________________________________________________________,

(ПІБ фізичної особи)

дата народження _______________ року, паспорт серія ____ № ____________, виданий ________

___________________________________________________________________ ___________ року,

в подальшому іменований «Позичальник», з другого боку, разом по тексту іменовані «Сторони», уклали цей договір про таке:

1 . Предмет договору

1.1. Кредитодавець надає, Позичальникові фінансовий кредит у сумі ____________ грн. (___________________________________________ грн.), під заставу (заклад) майна, а Позичальник зобов’язується повернути фінансовий кредит та сплатити проценти за користування ним.

1.2. Датою надання Позичальнику фінансового кредиту є дата підписання цього договору.

1.3. Строк користування фінансовим кредитом складає ________ діб.

1.4. Термін повернення кредиту - «____» __________ 20__ року.

1.5. За користування фінансовим кредитом Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти у наступному розмірі по дням:

Днi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

∑, Грн

                             

Днi

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

∑, Грн

                             

Днi

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

∑, Грн

                             

що у перерахунку на ____ діб користування кредитом становить ____ % за кожну добу.

При продовженні строку користування кредитом, зазначеного в п 1.3 договору, плата за користування кредитом складає ____ % (____ грн.) за кожний день користування кредитом.

1.6. Сума, яка підлягає поверненню Позичальником в термін, зазначений в п. 1.4. цього договору, складає _____________ грн.

2 . Предмет застави (закладу) та його оцінка

2.1. З метою забезпечення зобов’язання за цим договором, Позичальник передає в заставу (заклад) Кредитодавцю наступне майно (в подальшому — предмет застави (закладу):

№ п/п

Назва та індивідуальні
ознаки (за наявності)

К-ть

шт.

Проба 

 Вага
 загальна 

 Вага
 лігатурна 

 Оціночна
 вартість (грн.) 

             
             
             

2.2. Оцінка предмету застави (закладу) проведена за домовленістю Сторін.

2.3. Предмет застави (закладу) передається у володіння Кредитодавця на весь період дії цього договору. Підписи Сторін в цьому договорі свідчать про те, що передача предмету застави (закладу) Кредитодавцю фактично відбулася.

2.4. Користування предметом застави (закладу) до моменту закінчення строку дії цього договору не допускається.

2.5. Витрати, пов’язані зі зберіганням і охороною предмету застави (закладу), несе Кредитодавець.

2.6. Позичальник підтверджує, що відмовляється від страхування предмету застави (закладу).

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Кредитодавець має право:

3.1.1. Звернути стягнення на предмет застави (закладу) у випадку не виконання Позичальником зобов’язання з повернення фінансового кредиту у термін, визначений п. 1.4. цього договору.

3.1.2. Звернути стягнення на предмет застави (закладу) в первісному (повному) обсязі, у разі часткового виконання Позичальником зобов’язання з повернення фінансового кредиту.

3.2. Кредитодавець зобов’язаний:

3.2.1. Вживати заходів, необхідних для збереження предмету застави (закладу);

3.2.2. Негайно повідомляти Позичальника про виникнення загрози загибелі чи пошкодження предмету застави (закладу), яке є наслідком дії обставин непереборної сили;

3.2.3. У разі втрати, псування, пошкодження або знищення предмету застави (закладу) з вини Кредитодавця, відшкодувати Позичальнику завдані збитки в межах оціночної вартості.

3.3. Позичальник має право:

3.3.1. Виконати договірні зобов’язання з поверненням йому предмету застави (закладу) після закінчення строку дії цього договору, за умови:

а) якщо предмет застави (закладу) на момент повернення кредиту не був реалізований;

б) додаткової сплати процентів та пені у розмірах, вказаних нижче;

3.3.2. Достроково повернути фінансовий кредит, забезпечений заставою (закладом);

3.3.3. На продовження строку дії цього договору за згодою Сторін, за умови сплати процентів за весь час фактичного користування кредитом.

3.4. Позичальник зобов’язаний:

3.4.1. Передати предмет застави (закладу) у володіння Кредитодавця в момент підписання цього договору.

3.4.2. Повернути Кредитодавцю фінансовий кредит у строки та в порядку, що встановлені цим договором;

3.4.3. Сплатити проценти за користування фінансовим кредитом у розмірі, встановленому п. 1.5. цього договору.

3.4.4. У випадку несвоєчасного повернення фінансового кредиту (прострочення), сплатити проценти за користування кредитом з розрахунку ___ % від суми кредиту, та пеню в розмірі ___% від суми кредиту за кожний день прострочення.

4. Відповідальність сторін

4.1. Кредитодавець відповідає за втрату, пошкодження або загибель предмета застави (закладу), якщо не доведе, що втрата, пошкодження, або загибель предмета застави (закладу) сталися не з його вини.

4.2. Відповідальність Кредитодавця за втрату, пошкодження або загибель предмета застави (закладу) обмежується його оціночною вартістю, а за пошкодження — сумою, на яку знизилась його вартість.

Відповідальність Кредитодавця в будь-якому випадку не може перевищувати оціночної вартості закладеного майна, встановленої у п.2.1. цього договору.

4.3. Позичальник несе відповідальність за прострочення повернення фінансового кредиту, й сплачує пеню в розмірі, встановленому п. 3.4.4. цього договору.

5. Строк дії договору. Продовження та розірвання договору. Внесення змін до договору.

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання.

5.2. Дія цього договору припиняється у разі та в момент:

5.2.1. повного виконання Позичальником зобов’язання з повернення фінансового кредиту та повернення йому Кредитодавцем предмету застави (закладу);

5.2.2. набуття Кредитодавцем права власності на предмет застави (закладу), у випадку не виконання Позичальником зобов’язання з повернення фінансового кредиту у термін, встановлений цим договором.

5.3. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін за умови повної та своєчасної сплати процентів за користування фінансовим кредитом.

5.4. Відмітка про продовження строку дії договору робиться в розділі 8 цього договору.

5.5. Зміни до договору можуть вноситися за згодою Сторін і повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді додаткової угоди до цього договору. У випадку зміни суттєвих умов договору, він укладається в новій редакції.

5.6. Розірвання цього договору до закінчення строку його дії можливе:

5.6.1. за згодою Сторін;

5.6.2. за рішенням суду у випадку грубого порушення Сторонами договору його умов.

6. Інші умови

6.1. Всі спори, які виникають при укладенні, зміні, виконанні чи розірванні цього договору, вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Річна процентна ставка складає ____%.

6.3. Своїм підписом у договорі Позичальник підтверджує, що:

6.3.1. Інформація, зазначена в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», надана йому повному обсязі.

6.3.2. З Правилами надання фінансових та супровідних послуг ПТ «ЛОМБАРД СЄДИХ І КОМПАНІЯ», затвердженими Загальними зборами Учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД СЄДИХ І КОМПАНІЯ» (протокол № 109 від 22.07.2021 року), ознайомлений, з їх умовами та порядком оцінювання предмету застави (закладу) повністю згодний.

6.3.3. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках, один з яких Позичальник отримав на руки.

7. Підписи сторін

Кредитодавець:

ПТ «ЛОМБАРД СЄДИХ І КОМПАНІЯ»

42700, Сумська обл. м. Охтирка,

вул. Ярославського, буд. 3 прим. 12

рахунок UA473375460000026502055000638 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 337546, код ЄДРПОУ 33977438

тел. (05446) 4-28-27

_________________ ___. ___. ____________

м.п. (підпис) (ПІБ)

Позичальник:

______________________________________                          

Домашня адреса: ______________________

______________________________________

телефон для зв’язку ____________________

______________ ___.___. ______________

(підпис) (ПІБ)

 

8. Відмітки про продовження терміну дії договору

Продовжено по “____”__________20___р. Підпис_________

Продовжено по “____”__________20___р. Підпис_________

Продовжено по “____”__________20___р. Підпис_________

Продовжено по “____”__________20___р. Підпис_________

Продовжено по “____”__________20___р. Підпис_________

Продовжено по “____”__________20___р. Підпис_________

 

9. Відомості про часткове погашення кредиту

“_____”_________________20___р. Сума _____________грн_____коп Підпис________________

“_____”_________________20___р. Сума _____________грн_____коп Підпис________________

“_____”_________________20___р. Сума _____________грн_____коп Підпис________________